ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu własności Rolnej skarbu państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazanie w zarząd nieruchomości może nastąpić na wniosek podmiotów wymienionych w art. 34 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej „ustawą”.

2. We wniosku należy wskazać:

1) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz numer księgi wieczystej albo zbioru dokumentów, jeżeli są prowadzone;

2) cel, na jaki ma być wykorzystana nieruchomość;

3) czas trwania zarządu.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wypis z ewidencji gruntów i budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości oraz odpis księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona, albo zaświadczenie wystawione na podstawie zbioru dokumentów, jeżeli jest prowadzony dla nieruchomości;

2) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub — w przypadku braku planu — wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 2. 1. Jeżeli przekazanie w zarząd nieruchomości ma nastąpić na podstawie umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy, zwanej dalej „umową”, jednostki przekazująca i przejmująca składają wspólny wniosek o zgodę na przekazanie nieruchomości w zarząd do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

2. Wniosek powinien zawierać informacje wymienione w § 1 ust. 2.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione w § 1 ust. 3 oraz projekt umowy.

§ 3. 1. Wydanie nieruchomości przekazanej w zarząd lub zwrot nieruchomości w przypadku wygaśnięcia zarządu stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez jednostki przekazującą i przejmującą.

2. W przypadku likwidacji jednostki sprawującej zarząd zwrotu nieruchomości dokonuje osoba upoważniona do przeprowadzenia likwidacji tej jednostki.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natury przejmowanych nieruchomości wraz z częściami składowymi, w tym drzewostanów.

§ 4. Opłatę, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, ustala Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w decyzji.

§ 5. 1. Opłatę uiszcza się, bez uprzedniego wezwania, na rachunek bankowy Agencji Nieruchomości Rolnych.

2. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje z dniem protokolarnego wydania nieruchomości.

3. W przypadku ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu w ciągu roku kalendarzowego opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do czasu jego trwania.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1382.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 54, poz. 444), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.