ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich 2)

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Oznakowania każdej sztuki bydła dokonuje się poprzez założenie po jednym identycznym kolczyku na każde ucho zwierzęcia.

2. Oznakowania każdej sztuki owiec i kóz dokonuje się poprzez założenie kolczyka na lewą małżowinę uszną zwierzęcia lub wytatuowanie w obu małżowinach usznych numeru identyfikacyjnego zwierzęcia nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, z tym że w prawej małżowinie usznej tatuuje się 7 pierwszych znaków tego numeru, a w lewej – pozostałe znaki tego numeru.

3. Oznakowania świń dokonuje się poprzez założenie kolczyka na lewą małżowinę uszną zwierzęcia lub wytatuowanie w obu małżowinach usznych zwierzęcia albo na jego grzbiecie numeru siedziby stada nadanego przez Agencję, z tym że w prawej małżowinie usznej tatuuje się 7 pierwszych znaków tego numeru, a w lewej – pozostałe znaki tego numeru.

4. Numer siedziby stada, o którym mowa w ust. 3, składa się z 14 znaków o wysokości od 5 mm do 20 mm, z których:

1) dwa pierwsze – to litery „PL”;

2) dziewięć następnych – to cyfry oznaczające numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia, w tym ostatnia cyfra kontrolna;

3) trzy ostatnie – to cyfry oznaczające numer siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło.

5. Numer, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinien być wytatuowany w sposób czytelny i trwały.

§ 2. 1. Kolczyk składa się z dwóch części – części zakładanej po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, zwanej dalej „częścią żeńską”, i części zakładanej po zewnętrznej stronie małżowiny usznej, zwanej dalej „częścią męską”.

2. Wysokość części żeńskiej i męskiej wynosi:

1) nie mniej niż 45 mm i nie więcej niż 83 mm – w przypadku kolczyka dla bydła;

2) nie mniej niż 38 mm i nie więcej niż 59 mm – w przypadku kolczyka dla owiec oraz kóz.

3. Szerokość części żeńskiej i męskiej wynosi:

1) nie mniej niż 55 mm i nie więcej niż 63 mm – w przypadku kolczyka dla bydła;

2) nie mniej niż 38 mm i nie więcej niż 46 mm – w przypadku kolczyka dla owiec oraz kóz.

4. Średnica kolczyka dla świń wynosi nie mniej niż 27 mm i nie więcej niż 35 mm.

§ 3. 1. Na kolczyku dla bydła znajduje się umieszczony w sposób czytelny i trwały:

1) numer identyfikacyjny zwierzęcia składający się z 14 znaków o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, z których:

a) dwa pierwsze – to litery „PL”,

b) dwa następne – to cyfry oznaczające numer serii kolczyka,

c) dziewięć następnych – to cyfry oznaczające numer zwierzęcia,

d) ostatni znak – to cyfra kontrolna;

2) znak graficzny Agencji.

2. Na części żeńskiej kolczyka dla bydła oprócz danych, o których mowa w ust. 1, umieszcza się kod kreskowy.

3. Na kolczyku dla owiec oraz kóz znajduje się umieszczony w sposób czytelny i trwały:

1) numer identyfikacyjny zwierzęcia składający się z 14 znaków o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, z których:

a) dwa pierwsze – to litery „PL”,

b) dwa następne – to cyfry oznaczające numer serii kolczyka,

c) dziewięć następnych – to cyfry oznaczające numer zwierzęcia,

d) ostatni znak – to cyfra kontrolna;

2) znak graficzny Agencji.

4. Na kolczyku dla świń znajduje się umieszczony w sposób czytelny i trwały:

1) numer siedziby stada, składający się z 14 znaków o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, z których:

a) dwa pierwsze – to litery „PL”,

b) dziewięć następnych – to cyfry oznaczające numer identyfikacyjny posiadacza zwierząt, w tym ostatnia cyfra kontrolna,

c) trzy ostatnie – to cyfry oznaczające numer siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło;

2) znak graficzny Agencji.

5. Kolczyk dla zwierząt gospodarskich:

1) jest wykonany z giętkiego lekkiego i nietoksycznego tworzywa oraz skonstruowany w sposób niepowodujący uszkodzeń ciała zwierzęcia;

2) zakłada się w sposób pozwalający na łatwe odczytanie numeru identyfikacyjnego zwierzęcia oraz uniemożliwiający ponowne użycie kolczyka w przypadku jego usunięcia.

6. Wymagania i warunki techniczne kolczyków i duplikatów kolczyków dla zwierząt gospodarskich są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

7. Wzory kolczyków i duplikatów kolczyków dla zwierząt gospodarskich są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Kolczyk dla zwierząt gospodarskich zastępuje się duplikatem w przypadku:

1) jego utraty lub

2) uszkodzenia tego kolczyka w sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.

2. Na duplikacie kolczyka dla zwierząt gospodarskich umieszcza się dane, które znajdowały się na utraconym lub uszkodzonym kolczyku, z tym że:

1) w przypadku duplikatu kolczyka dla bydła, owiec i kóz nad literami „PL” umieszcza się cyfrę rzymską oznaczającą kolejny numer duplikatu;

2) w przypadku duplikatu kolczyka dla świń przed literami „PL” umieszcza się cyfrę rzymską oznaczającą kolejny numer duplikatu.

3. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka dla zwierząt gospodarskich, którym było oznakowane zwierzę przywiezione z kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, na duplikacie tego kolczyka umieszcza się numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego nadany w tym kraju oraz cyfrę rzymską oznaczającą kolejny numer duplikatu wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczoną nad symbolem kraju, w którym zwierzę zostało oznakowane – w przypadku bydła, owiec i kóz, a w przypadku świń – przed tym symbolem.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 1455)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE L 355 z 05.12.1992 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczonego w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3)  Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1063) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła (Dz. U. Nr 131, poz. 1114), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.