ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2009 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a) 6 000 zł —dla zbóż,

b) 11 000 zł — dla kukurydzy,

c) 6 000 zł — dla rzepaku i rzepiku,

d) 30 000 zł — dla chmielu,

e) 35 000 zł — dla tytoniu,

f) 162 000 zł — dla warzyw gruntowych,

g) 84 000 zł — dla drzew i krzewów owocowych,

h) 25 000 zł — dla truskawek,

i) 17 500 zł — dla ziemniaków,

j) 8 000 zł — dla buraków cukrowych,

k) 15 000 zł — dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

a) 12 000 zł —dla bydła,

b) 15 000 zł —dla koni,

c) 900 zł — dla owiec,

d) 800 zł — dla kóz,

e) 2 000 zł —dla świń,

f) 53 zł — dla kur, perlic i przepiórek,

g) 65 zł — dla kaczek,

h) 250 zł —dla gęsi,

i) 150 zł — dla indyków,

j) 750 zł — dla strusi.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. . z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 918.