ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze 2)

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia:

a) rejestru zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zwanego dalej „rejestrem zakładów”, obejmującego zakłady:

— które podlegają rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 183/2005”,

— zatwierdzone zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005,

— które podlegają zatwierdzeniu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 999/2001”,

b) wykazu zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005,

c) wykazu zakładów zarejestrowanych zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005;

2) zakres danych i informacji wpisywanych do rejestru zakładów oraz wykazów określonych w pkt 1 lit. b i c, które zostały uzyskane przez powiatowego lekarza weterynarii przy wykonywaniu urzędowej kontroli tych zakładów.

§ 2. Rejestr zakładów prowadzi się oddzielnie dla zakładów:

1) które podlegają rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005, prowadzących działalność w zakresie określonym w:

a) art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 183/2005,

b) art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 183/2005;

2) zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005;

3) które podlegają zatwierdzeniu zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 999/2001.

§ 3. 1. Rejestr zakładów prowadzi się w postaci elektronicznej lub w formie papierowej.

2. Rejestr zakładów prowadzony w postaci elektronicznej jest utrwalany na elektronicznych nośnikach danych w postaci zapisu elektronicznego umożliwiającego edytowanie i zmianę przechowywanych danych i informacji oraz zapewniającego możliwość ich podglądu i wydruku.

3. Do rejestru zakładów dane i informacje dotyczące tych zakładów wprowadza się pod oddzielną pozycją rejestru zakładów oznaczoną numerem wynikającym z kolejności podjęcia przez zakład działalności w danym powiecie.

4. Do rejestru zakładów prowadzonego w formie papierowej dane i informacje wprowadza się w sposób czytelny, a zmiany dokonane w tym rejestrze powiatowy lekarz weterynarii potwierdza swoim podpisem.

§ 4. Powiatowy lekarz weterynarii skreśla zakład z rejestru zakładów:

1) w przypadku zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005 — w dniu, w którym decyzja o cofnięciu rejestracji zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności;

2) w przypadku zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005 — w dniu, w którym decyzja o:

a) cofnięciu zatwierdzenia zakładu, warunkowego zatwierdzenia zakładu albo przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

b) uchyleniu decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

c) stwierdzeniu nieważności decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

d) stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym zatwierdzeniu zakładu albo przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności;

3) w przypadku zakładów, które podlegają zatwierdzeniu zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 999/2001 — w dniu, w którym decyzja o:

a) cofnięciu zatwierdzenia zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

b) uchyleniu decyzji o zatwierdzeniu zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

c) stwierdzeniu nieważności decyzji o zatwierdzeniu zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

d) stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu zakładu stała się ostateczna, albo w dniu, w którym został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 5. 1. Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 183/2005 prowadzi się w sposób określony w art. 19 ust. 4 rozporządzenia nr 183/2005.

2. Wykaz zakładów zarejestrowanych zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 183/2005 prowadzi się na podstawie danych i informacji zawartych w rejestrze tych zakładów.

§ 6. Zakres danych i informacji wpisywanych do rejestru zakładów jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, str. 1, z późn. zm.).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 1007.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze (Dz. U. Nr 45, poz. 291 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 182), które utraciło moc na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 230, poz. 1511).