ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i sposób postępowania przy dokonywaniu oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim.

§ 2. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, zwana dalej „oceną”, obejmuje sprawdzenie:

1) posiadania przez uprawnionego do rybactwa:

a) umowy, na podstawie której włada obwodem rybackim,

b) aktualnego, pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego;

2) wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku udokumentowania działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką;

3) zgodności:

a) dokonanego przez uprawnionego do rybactwa połowu ryb lub raków z zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, zwanej dalej „ustawą”,

b) pozyskania przez uprawnionego do rybactwa materiału biologicznego od ryb objętych wymiarem lub okresem ochronnym z zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy,

c) przechowywania i wprowadzania do obrotu przez uprawnionego do rybactwa pozyskanej ikry i złowionych ryb z zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;

4) zgodności:

a) rodzaju, ilości, wartości i miejsca pochodzenia materiału zarybieniowego, który uprawniony do rybactwa wprowadził do wód obwodu rybackiego,

b) sposobów i warunków odtwarzania przez uprawnionego do rybactwa eksploatowanych zasobów raków i ryb z gatunków wędrownych lub gatunków zagrożonych na skutek pogarszających się warunków rozrodu naturalnego w wodach obwodu rybackiego,

c) sposobów regulowania przez uprawnionego do rybactwa wielkości i struktury populacji ryb drapieżnych i ryb karpiowatych w zbiornikach wodnych,

d) rodzaju i zakresu zabiegów ochronnych wykonanych przez uprawnionego do rybactwa w celu ochrony zasobów raków i ryb lub poprawy warunków ich bytowania w wodach obwodu rybackiego

— z założeniami dotyczącymi ochrony i połowu raków i ryb zawartymi w operacie rybackim oraz w programie ochrony i odbudowy zasobów ryb.

§ 3. 1. Upoważniony przez właściwego marszałka województwa pracownik właściwej komórki organizacyjnej urzędu marszałkowskiego, zwany dalej „inspektorem rybackim”, dokonuje sprawdzenia, o którym mowa w § 2, zwanego dalej „sprawdzeniem”, w siedzibie urzędu marszałkowskiego, po zawiadomieniu uprawnionego do rybactwa.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres organu dokonującego oceny;

2) datę sporządzenia zawiadomienia;

3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres uprawnionego do rybactwa;

4) podstawę prawną do dokonania oceny;

5) wskazanie obwodu rybackiego i okresu prowadzonej gospodarki rybackiej, objętych oceną;

6) termin, w którym uprawniony do rybactwa ma dostarczyć do siedziby urzędu marszałkowskiego dokumentację dotyczącą działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką, który nie może być krótszy niż 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez uprawnionego do rybactwa;

7) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora rybackiego dokonującego sprawdzenia, a także jego podpis.

§ 4. Sprawdzenia nie można powierzyć inspektorowi rybackiemu, jeżeli:

1) wyniki oceny mogą dotyczyć jego roszczeń, praw lub obowiązków albo roszczeń, praw lub obowiązków jego małżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia włącznie bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia lub kurateli;

2) jest on przedstawicielem, pełnomocnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem albo członkiem organizacji społecznej występującej jako uprawniony do rybactwa;

3) pozostaje z uprawnionym do rybactwa w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności dokonywanego sprawdzenia.

§ 5. 1. Z dokonanego sprawdzenia inspektor rybacki sporządza protokół.

2. Protokół zawiera:

1) wskazanie miejsca i dnia rozpoczęcia oraz zakończenia sprawdzenia;

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres uprawnionego do rybactwa, którego dotyczy ocena;

3) wskazanie obwodu rybackiego, w którym uprawniony do rybactwa prowadzi gospodarkę rybacką;

4) wskazanie okresu prowadzonej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim objętym oceną;

5) ustalenia dokonane w wyniku sprawdzenia;

6) wskazanie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości w prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa gospodarce rybackiej;

7) datę sporządzenia protokołu;

8) imię i nazwisko inspektora rybackiego sporządzającego protokół oraz jego podpis.

§ 6. 1. Do protokołu dołącza się odpisy lub kopie stron dokumentacji dotyczącej działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką lub innych dokumentów, potwierdzających nieracjonalne prowadzenie gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim.

2. Na stronach dokumentacji dotyczącej działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką lub innych dokumentów, z których sporządzono odpisy lub kopie, o których mowa w ust. 1, inspektor rybacki odnotowuje fakt sporządzenia odpisu lub kopii i pod tą adnotacją składa czytelny podpis wraz z podaniem daty sporządzenia odpisu lub kopii.

§ 7. 1. Po sporządzeniu protokołu inspektor rybacki zapoznaje uprawnionego do rybactwa z jego treścią.

2. Uprawniony do rybactwa może, w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią protokołu, złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia.

3. W przypadku złożenia zastrzeżeń inspektor rybacki podejmuje dodatkowe czynności sprawdzające, które odnotowuje w protokole.

4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, inspektor rybacki:

1) zmienia lub uzupełnia część protokołu, do której złożono zastrzeżenia — w przypadku stwierdzenia zasadności złożonych zastrzeżeń,

2) udziela uprawnionemu do rybactwa pisemnej odpowiedzi na złożone przez niego zastrzeżenia — w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo w części

— w terminie 30 dni od dnia złożenia zastrzeżeń przez uprawnionego do rybactwa.

5. Zastrzeżenia złożone przez uprawnionego do rybactwa i udzieloną odpowiedź, o której mowa w ust. 4 pkt 2, dołącza się do protokołu.

§ 8. 1. Protokół podpisują inspektor rybacki oraz uprawniony do rybactwa albo osoba przez niego upoważniona.

2. Jeżeli uprawniony do rybactwa odmawia podpisania protokołu, to w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu protokołu do podpisania składa on pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

3. O odmowie podpisania protokołu inspektor rybacki dokonuje wzmianki w protokole.

4. Odmowa podpisania protokołu przez uprawnionego do rybactwa nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora rybackiego.

§ 9. 1. Marszałek województwa na podstawie ustaleń zawartych w protokole ustala wynik oceny, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu przez inspektora rybackiego.

2. Ustalając wynik oceny, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa wskazuje:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres uprawnionego do rybactwa, którego dotyczy ocena;

2) obwód rybacki, w którym uprawniony do rybactwa prowadzi gospodarkę rybacką;

3) okres prowadzonej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim objętym oceną;

4) ustalenia dotyczące wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, w tym stwierdzone nieprawidłowości, podając przyczyny ich powstania, zakres i skutki dla wód obwodu rybackiego oraz podjęte przez uprawnionego do rybactwa czynności naprawcze.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. Nr 180, poz. 1765 i Nr 210, poz. 2048 oraz z 2006 r. Nr 32, poz. 224), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 200, poz. 1322) utraciło moc z dniem 28 listopada 2012 r.