ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.

§ 2. Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej polega na jej podziale na statki rybackie.

§ 3. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla Morza Bałtyckiego dokonuje się w następujący sposób:

1) 6% – na statki rybackie o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 94% – do równego podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej:

a) powyżej 10 m i nieprzekraczającej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy łososia w każdym roku w latach 2001–2003,

b) powyżej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy łososia w każdym roku w latach 2001–2003 i odłowili w każdym roku co najmniej 50% przyznanej kwoty połowowej łososia.

§ 4. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla Morza Bałtyckiego, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonuje się w następujący sposób:

1) 9% – na statki rybackie o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 91% – do podziału na poszczególne statki rybackie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, przy czym podział ten dotyczy statków rybackich o długości całkowitej:

a) powyżej 10 m i nieprzekraczającej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy dorsza w każdym roku w latach 2001–2003,

b) powyżej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy dorsza w każdym roku w latach 2001–2003 i odłowili w każdym roku co najmniej 50% kwoty połowowej dorsza.

2. Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się z ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla Morza Bałtyckiego:

1) 200 ton – na statki rybackie o długości całkowitej powyżej 10 m, których armatorzy udokumentują, że nie spełnili warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na skutek wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:

a) trwające co najmniej 6 miesięcy:

– naprawa statku rybackiego,

– modernizacja statku rybackiego lub

– choroba armatora statku rybackiego,

b) zatonięcie, zaginięcie lub zniszczenie statku rybackiego

– bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 50 ton – na cele naukowo-badawcze lub szkoleniowe;

3) po 7 ton – na każdy statek rybacki o długości całkowitej powyżej 15 m, którego armator:

a) nie spełnił warunków, o których mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 2,

b) przy prowadzeniu połowów organizmów morskich stosował narzędzia połowowe ciągnione.

§ 5. Armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 10 m, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie kwoty połowowej zarówno dorsza, jak i łososia, odławianych na Morzu Bałtyckim, przyznaje się:

1) 100% kwoty połowowej łososia i 50% kwoty połowowej dorsza albo

2) 100% kwoty połowowej dorsza i 50% kwoty połowowej łososia.

§ 6. W przypadku ogólnej kwoty połowowej gładzicy, szprota i śledzia, określonej dla Morza Bałtyckiego, nie dokonuje się jej podziału na poszczególne statki rybackie.

§ 7. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej określonej dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych:

a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

– dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy jego silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2005 r.

2. W przypadku gdy podział ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwy, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się w następujący sposób:

1) 90% – na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnych gatunków organizmów morskich;

2) 10% – na pozostałe statki rybackie.

§ 8. Podziału ogólnej kwoty połowowej określonej dla akwenów wodnych położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 7 ust. 1 dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy jego silnika w kW, w następujący sposób:

1) 90% – na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnych gatunków organizmów morskich;

2) 10% – na pozostałe statki rybackie.

§ 9. Podziału ogólnej kwoty połowowej czarniaka, określonej dla akwenów wodnych położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego, dokonuje się na statki rybackie, których armatorzy prowadzili połowy czarniaka co najmniej w jednym roku w latach 1997–2004, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. (poz. 2837)

SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA POSZCZEGÓLNE STATKI RYBACKIE1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).