ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 — Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 — Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2013 r. poz. 745) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) operacji dotyczących budowy nowych obiektów chowu lub hodowli, w których będą wykorzystywane techniki zwiększające produkcję organizmów wodnych ponad naturalne możliwości środowiska, z wyjątkiem operacji mających na celu dywersyfikację prowadzonej dotychczas działalności w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu produktami rybnymi.”;

2)   w § 30 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu przyznaje się do wysokości limitu dostępnych środków finansowych nie więcej jednak niż 10 000 000 zł na jednego beneficjenta w ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie.”;

3)   w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy na realizację operacji w ramach środków, o których mowa w:

1)   § 1 pkt 1, 4 i 5, do kosztów kwalifikowalnych i kosztów ogólnych operacji zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.,

2)   § 1 pkt 3, do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku kosztów ogólnych — poniesione nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.”;

4) w § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2:

1)   lit. a, liczy się od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie,

2)   lit. c-f, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.”.

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 — Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 47 ust. 2 lit. a rozporządzenia wymienionego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).