ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin 2)

Na podstawie art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Działania związane z integrowaną produkcją roślin dokumentuje się w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin.

2. Notatnik Integrowanej Produkcji Roślin prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. Wzór Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin, z podziałem na rośliny rolnicze, warzywne i sadownicze, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. dopuszcza się dokumentowanie działań związanych z integrowaną produkcją roślin zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 256, poz. 1722, z 2011 r. Nr 246, poz. 1473 oraz z 2013 r. poz. 452).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 3)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 256, poz. 1722, z 2011 r. Nr 246, poz. 1473 oraz z 2013 r. poz. 452), które traci moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).