ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za:

1) świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie pobierania prób, przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych, dokonywania oceny organoleptycznej oraz przeprowadzania szkoleń, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa paszportów roślin i formularzy paszportów roślin w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność organizmów szkodliwych ustala się za pobranie prób z ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1a. W przypadku gdy ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z których są pobierane próby do badania na obecność organizmów szkodliwych, przekracza ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów określone w załączniku nr 1do rozporządzenia w części I w ust. 1, opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą ilość.

2. W przypadku gdy ilość badanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów nie przekracza 50 % ilości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stawkę opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o 50 %.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do stawek opłat za pobieranie prób bulw ziemniaka.

4. Wielkość, liczbę prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz liczbę powtórzeń badania laboratoryjnego na obecność organizmów szkodliwych ustala się zgodnie ze standardami określonymi przez międzynarodowe organizacje ochrony roślin, w szczególności przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin, a w przypadku ich braku — zgodnie z przyjętą metodą badawczą.

§ 3. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie:

1) pobierania prób nasion do badań na obecność organizmów szkodliwych

2) przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych nasion

— zwiększa się o 50 % w przypadku nasion zaprawionych.

§ 4. Nie pobiera się opłat za:

1) powtórne badanie tą samą lub inną metodą — w przypadku konieczności powtórzenia badania laboratoryjnego prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na obecność określonego organizmu szkodliwego;

2) pobranie próby — w przypadku konieczności pobrania kolejnej próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badania, o którym mowa w pkt 1;

3) świadczenie usług w zakresie przeprowadzania fitosanitarnej oceny makroskopowej pobranych prób, jeżeli zostały przeprowadzone badania laboratoryjne tych prób i została za te badania pobrana opłata.

§ 4a. Za badanie jednej próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z zastosowaniem jednej metody badawczej, na obecność kilku organizmów szkodliwych jednocześnie pobiera się jedną opłatę.

§ 5. Jeżeli stwierdzenie występowania organizmu szkodliwego wymaga przeprowadzenia badania laboratoryjnego więcej niż jedną metodą, to opłaty pobiera się za badanie każdą z tych metod.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. (poz. 789)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

— rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. Nr 150, poz. 1263 oraz z 2006 r. Nr 178, poz. 1317),

— rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych (Dz. U. Nr 74, poz. 681).