ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach

Na podstawie art. 11 pkt 2 i art. 21f ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych;

2) udzielenie:

a) pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,

b) licencji na trenowanie koni,

c) licencji na dosiadanie (powożenie) koni,

d) licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego;

3) rejestrację barw wyścigowych;

4) zgłoszenie konia do wyścigów.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 3)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach (Dz. U. Nr 200, poz. 2058), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767 i Nr 187, poz. 1110).