ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym oraz wzoru zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji przekazywanych przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym o przekroczonych indywidualnych ilościach referencyjnych i potrąconych zaliczkach, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór formularza zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego o przekroczonych indywidualnych ilościach referencyjnych i potrąconych zaliczkach, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. (poz. 2236)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące, wzorów zestawień zbiorczych oraz sposobu prowadzenia przez podmioty skupujące ewidencji ilości skupionego mleka i zawartości tłuszczu w tym mleku (Dz. U. Nr 35, poz. 319).