ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza miesięcznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące:

1) dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dostawcom hurtowym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór formularza rocznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące:

1) dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) dostawcom hurtowym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące, wzorów zestawień zbiorczych oraz sposobu prowadzenia przez podmioty skupujące ewidencji ilości skupionego mleka i zawartości tłuszczu w tym mleku (Dz. U. Nr 35, poz. 319).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. (poz. 2235)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).