ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania 2)

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stosuje się, ze względu na sposób zamykania, następujące rodzaje opakowań materiału siewnego:

1) samozamykające się;

2) zszywane;

3) zaklejane;

4) hermetyczne;

5) zawiązywane.

6) zgrzewane.

§ 2. (traci moc).

§ 3. 1. Opakowanie materiału siewnego zabezpiecza się przez:

1) plombowanie bezpośrednie polegające w szczególności na:

a) założeniu na zamknięciu opakowania plomby:

— zaciskanej,

— zatrzaskowej,

— strunowej,

b) naklejeniu na zamknięciu opakowania etykiety samoprzylepnej,

c) przeszyciu etykiety szwem zamykającym opakowanie;

2) plombowanie pośrednie polegające na:

a) stosowaniu opakowań samozamykających się (worków wentylowych),

b) zamknięciu opakowania, w szczególności przez:

— zaklejenie,

— zgrzanie,

— mechaniczne zszycie opakowania, jeżeli opakowanie posiada oznaczenie wykluczające powtórne zszycie.

2. W przypadku opakowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, jeżeli długość rękawa (wentyla) stanowi mniej niż 20 % szerokości opakowania lub w opakowaniu znajdują się nasiona mniejsze od nasion pszenicy, stosuje się plombowanie bezpośrednie.

§ 4. Każdy rodzaj opakowania materiału siewnego powinien:

1) posiadać wytrzymałość odpowiednią do masy zapakowanego materiału siewnego;

2) zapewniać utrzymanie jakości materiału siewnego zgodnej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego;

3) zabezpieczać przed kontaktem z zastosowanymi pestycydami — w przypadku materiału siewnego zaprawionego;

4) chronić otoczkę materiału siewnego — w przypadku materiału siewnego otoczkowanego.

§ 5. Opakowanie materiału siewnego, o którym mowa w § 1 pkt 4, wykonuje się z kilkuwarstwowych laminatów lub materiałów zabezpieczających przed kontaktem zawartości opakowania z atmosferą.

§ 6. Etykietowaniu podlegają następujące jednostki materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego winorośli:

1) pojedyncze rośliny lub ich części;

2) wiązki;

3) pojemniki wielokomorowe;

4) kartony;

5) worki;

6) palety.

§ 7. Etykietę dla materiału siewnego umieszcza się w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia. Etykiety nie używa się powtórnie.

§ 8. Rozmiary i kolory etykiet dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Informacje na etykietach zamieszcza się w formie nadruku w sposób zapewniający trwałość i czytelność napisów.

2. Dla materiału siewnego zrazów drzew i krzewów owocowych informacje zawierające nazwę gatunku, nazwę odmiany, status zdrowotności albo stopień kwalifikacji, ilość, wiek oraz formę materiału szkółkarskiego, rok dokonania oceny mogą być wpisywane przez dostawcę pismem odręcznym na etykiecie, o której mowa w ust. 1.

§ 10. (traci moc).

§ 11. Informacje zamieszczane na etykietach dla materiału siewnego zaopatrywanego w etykiety:

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) na obszarze innych państw członkowskich powinny spełniać wymagania określone w:

a) (traci moc),

b) (traci moc),

c) art. 9 dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. określającej wykaz wskazujący warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin owocowych i rośliny owocowe przeznaczone do produkcji owoców, zgodnie z dyrektywą Rady nr 92/34/ EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 83),

d) (traci moc),

e) (traci moc),

f) (traci moc),

g) (traci moc),

h) (traci moc),

i) załącznikach III i IV do dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 123, z późn. zm.);

j) art. 18 dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 162 z 21.06.2008, str. 13, z późn. zm.).

§ 12. Fakt otwarcia opakowania materiału siewnego w celu pobrania próby, dokonania oceny lub kontroli powinien być w sposób czytelny udokumentowany poprzez dokonanie wpisu na etykiecie lub opakowaniu, z podaniem daty i numeru próbobiorcy lub kwalifikatora.

§ 13. Etykiety umieszczone na opakowaniach materiału siewnego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które nie spełniają wymagań w nim określonych, mogą być stosowane do dnia 30 czerwca 2008 r.

§ 14.Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. Nr 60, poz. 526).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. (poz. 140)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju i Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

— dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z póżn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 88/380/EWG z dnia 13 czerwca 1988 r. zmieniającej dyrektywy 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 66/403/EWG, 69/208/EWG, 70/457/EWG oraz 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym roślin pastewnych, roślin zbożowych, sadzeniakami ziemniaka, materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych, materiałem siewnym warzyw oraz w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (Dz. Urz. L 187 z 16.07.1988, str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 86, z późn. zm.),

— dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. określającej wykaz wskazujący warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin owocowych i rośliny owocowe przeznaczone do produkcji owoców, zgodnie z dyrektywą Rady nr 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 83),

— dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 74, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354, z późn. zm.),

— decyzji Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 362 z 09.12.2004, str. 21).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 126, poz. 877.