ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 99, poz. 833) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wysokość opłat rejestrowych za czynności:

1) związane z wydaniem decyzji w sprawie środków ochrony roślin oraz substancji aktywnych, o których mowa w art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 52 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej „ustawą”;

2) o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy;

3) związane ze sprawdzeniem kompletności wyników badań, informacji, danych, ocen oraz dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Opłatę rejestrową za czynności związane ze sprawdzeniem kompletności:

1) wyników badań, informacji, danych oraz ocen, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub

2) dokumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy

— uiszcza się na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy składaniu wyników badań, informacji, danych, ocen lub dokumentacji.”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) lp.1 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

„1

Czynności związane z wydaniem zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu, z wyjątkiem opracowywania ocen i raportów, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, zawierającego:

1) wyłącznie substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską;

10 000

2) substancję aktywną będącą w trakcie oceny związanej z dopuszczeniem jej przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin i jeżeli Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą złożenie wniosku o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin wraz z wymaganą dokumentacją;

8 000

3) co najmniej jedną substancję aktywną wymienioną w rozporządzeniach Komisji Europejskiej, w stosunku do której Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie dopuszczenia do stosowania w środkach ochrony roślin, która:

a) wchodzi albo wchodziła w skład dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin.

3 000

b) nie wchodzi albo nie wchodziła w skład dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin

1 000”


b) po Ip. 5 dodaje się Ip. 5a w brzmieniu:


1 2 3
„5a

Czynności związane ze sprawdzeniem kompletności: 1) wyników badań, informacji, danych oraz ocen, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 ustawy;

10 000

2) dokumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy

10 000”


§ 2. W przypadku wyników badań, informacji, danych, ocen lub dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy, złożonych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U. Nr 92, poz. 639), a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłatę rejestrową uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639.