ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, sposób rozliczania dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie.

§ 2. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, zwanej dalej „dotacją”.

2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji zawiera:

1)   nazwę gminy oraz nazwę i adres urzędu gminy lub miasta;

2)   kwotę dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „zwrotem podatku”, oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę;

3)   powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

4)   ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikającą ze złożonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku;

5)   łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanej dalej „ustawą”;

6)   łączną kwotę limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu, o którym mowa w pkt 5;

7)   numer rachunku bankowego urzędu gminy lub miasta, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

8)   pieczęć i podpis wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

3. 3) Wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie:

1)   do dnia 18 marca danego roku — w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

2)   do dnia 18 września danego roku — w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

§ 3. 1. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z zapotrzebowaniem na dotację. Kopię zapotrzebowania wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Zapotrzebowanie na dotację zawiera:

1)   wskazanie wojewody oraz nazwę i adres urzędu wojewódzkiego;

2)   kwotę dotacji wynikającą ze złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów poszczególnych gmin związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę w poszczególnych gminach;

3)   powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

4)   ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie dotacji;

5)   łączną kwotę rocznych limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach;

6)   łączną kwotę limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznych limitów, o których mowa w pkt 5;

7)   numer rachunku bankowego urzędu wojewódzkiego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

8)   pieczęć i podpis wojewody.

3. Zapotrzebowanie na dotację składa się nie później niż 5 dni roboczych przed terminem przekazania dotacji na rachunek urzędu wojewódzkiego.

4. 4) Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania na dotację, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przekazanie dotacji wojewodom.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu dotacji w terminie umożliwiającym terminową wypłatę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych.

6. Wojewoda, w terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji, przekazuje je na rachunki bankowe urzędów gmin lub miast w wysokości określonej we wnioskach o przekazanie dotacji.

§ 4. 1. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.

2. Wojewoda, na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z dodatkowym zapotrzebowaniem na dotację. Kopię dodatkowego zapotrzebowania wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

3. Do dodatkowego wniosku oraz dodatkowego zapotrzebowania stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.

§ 5. 1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) zwraca wojewodzie, w terminie przewidzianym odpowiednio do złożenia okresowego i rocznego rozliczenia dotacji oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, kwotę dotacji przekraczającą wysokość:

1)   należnych zwrotów podatku;

2)   kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą.

2. Od kwoty dotacji niezwróconej w terminie wskazanym w ust. 1 wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. 5)  Niewykorzystane w danym roku budżetowym kwoty dotacji podlegają zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 6. 1. 6) Wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie:

1)   okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a)   od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku — w terminie do dnia 31 maja danego roku,

b)   od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku — w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

2)   roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku — w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

1)   okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a)   od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku — w terminie do dnia 15 lipca danego roku,

b)   od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku — w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku;

2)   roczne zbiorcze rozliczenie dotacji oraz roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w danym roku — w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

3. W przypadku gdy terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, są dniami wolnymi od pracy, rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku przekazuje się w pierwszym dniu roboczym po upływie tych terminów.

§ 7. Określa się wzór:

1)   okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)   okresowego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)   okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7)   rocznego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)   rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 7) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. poz. 231), które weszło w życie z dniem 29 lutego 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Nr 196, poz. 1517), które weszło w życie z dniem 10 grudnia 2009 r.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7)     Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 września 2006 r.