ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych (Dz. U. Nr 100, poz. 1013) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 4, 5, 7 i 8;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dodatkowe wymagania dla państw trzecich w zakresie przywozu świeżego mięsa mogą zostać określone w przepisach Unii Europejskiej.”;

3) w § 12:

a) w ust. 2:

— uchyla się pkt 2 i 4,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) po przeprowadzonym badaniu poubojowym było przechowywane z zachowaniem wymagań higieny określonych w przepisach odrębnych 3) ;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przy przeprowadzaniu badania przedubojowego oraz wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 6, mogą uczestniczyć osoby niebędące lekarzami weterynarii wyznaczone do wykonywania określonych czynności o charakterze pomocniczym.”;

4) w § 15:

a) uchyla się pkt 2, 3 i 5,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) części tuszy lub podrobów z uszkodzeniami pourazowymi, nabytymi bezpośrednio przed ubojem;”;

5) w § 16 uchyla się pkt 1.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Rozporządzenie wdraża art. 5 ust. 1 dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylającej niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającej dyrektywy Rady 89/662/WE i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 33).

3) Przepisy o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, wdrażające rozdział XIV aneksu I dyrektywy 64/433/WE z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 2012; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 34).