ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać zrzeszeniom tych organizacji i innym jednostkom organizacyjnym realizację zadań określonych w art. 11 rozporządzenia 2200/96/WE z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. Urz. WE L 297 z 21.11.1996, z późn. zm.), jeżeli:

1) zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw oraz inne jednostki organizacyjne dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym i technicznym zapewniającym realizację powierzonych zadań;

2) w umowie zlecającej wykonanie zadań jest szczegółowo określony tryb, termin i sposób ich realizacji oraz zasady odpowiedzialności stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;

3) decyzja o zawarciu umowy, o której mowa w pkt 2, została podjęta z zachowaniem przepisów zawartych w statucie lub umowie organizacji producentów.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).