ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Na podstawie art. 50a ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty należności przysługujących prokuratorowi delegowanemu w czasie pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, zwanemu dalej „prokuratorem delegowanym”, oraz limity, do wysokości których podlegają zwrotowi koszty zamieszkania, i walutę, w której należności takie są wypłacane.

§ 2. 1. 1) Delegując prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa — Prokurator Generalny, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury — Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określa, stosownie do powierzonych obowiązków lub funkcji, stawkę dodatku zagranicznego przysługującego prokuratorowi delegowanemu od dnia podjęcia pełnienia tych obowiązków lub funkcji do dnia zakończenia ich pełnienia, w tym za czas urlopu wypoczynkowego.

2. Dodatek zagraniczny określa się jako należność miesięczną, stanowiącą wielokrotność dodatku zagranicznego bazowego, ustalonego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048, z późn. zm. 2) ).

3. 3) Stawkę dodatku zagranicznego ustala się przy zastosowaniu wielokrotności dodatku zagranicznego bazowego od 2,0 do 4,0. Dodatek zagraniczny za jeden dzień wynosi 1/30 część pełnej kwoty dodatku zagranicznego.

4. Dodatek zagraniczny wypłaca się z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

5. Dodatek zagraniczny, na pisemny wniosek prokuratora delegowanego, wypłaca się:

1)   w złotych — na wskazany rachunek bankowy w kraju;

2)   w euro lub w dolarach amerykańskich — na wskazany rachunek bankowy poza granicami kraju.

6. Wysokość dodatku zagranicznego wypłacanego w złotych lub dolarach amerykańskich ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który dodatek zagraniczny przysługuje.

7. W przypadku gdy dodatek zagraniczny jest przekazywany na wskazany rachunek bankowy poza granicami kraju, koszty opłat bankowych ponosi prokurator delegowany.

8. Wypłata pierwszego dodatku następuje niezwłocznie po podjęciu przez prokuratora delegowanego obowiązków lub funkcji poza granicami państwa. Na pisemny wniosek prokuratora delegowanego dodatek może być wypłacony również w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyjazdu z kraju. W takim przypadku dodatek jest wypłacany wyłącznie w złotych.

9. W wypadku śmierci prokuratora delegowanego dodatek zagraniczny wypłacony za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć, nie podlega zwrotowi.

§ 3. 1. 4) Prokuratorowi, którego delegowano do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, wypłaca się jednorazowo dodatek adaptacyjny w wysokości 300% dodatku zagranicznego bazowego w państwie przyjmującym, a jeżeli prokurator przenosi się bez rodziny — 150% tego dodatku.

2. Jednorazowy dodatek adaptacyjny wypłaca się niezwłocznie po podjęciu przez prokuratora delegowanego wykonywania obowiązków lub funkcji poza granicami państwa.

3. Na pisemny wniosek prokuratora delegowanego jednorazowy dodatek adaptacyjny może być wypłacony w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyjazdu z kraju. W takim przypadku dodatek ten jest wypłacany wyłącznie w złotych.

4. Do wypłacania jednorazowego dodatku adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-7.

§ 4. 1. Podlegające pokryciu koszty podróży przesiedleniowej obejmują:

1)   koszty przejazdów i dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca delegowania;

2)   koszty przewozu mienia;

3)   ryczałt na inne wydatki związane z podróżą przesiedleniową.

3. Koszty przewozu mienia przesiedleniowego ustala się w wysokości wynikającej z pomnożenia bieżących stawek frachtu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) obowiązujących w dniu wypłacenia przez wagę przewożonego mienia. Wagę tę określa się, przyjmując po 100 kg na prokuratora delegowanego i na każdego przenoszącego się z nim członka rodziny.

4. Ryczałt na inne wydatki związane z podróżą przesiedleniową przypadający na jedną osobę ustala się w wysokości 1,5 diety na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2, jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny. W przypadku podróży trwającej dłużej niż 24 godziny ryczałt wynosi 3 diety na osobę.

§ 5. 1. Koszty przejazdów z miejsca delegowania do miejsca stałego zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z powrotem ustala się na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zakończeniu urlopu wypoczynkowego i złożeniu przez prokuratora delegowanego dokumentów (biletów, rachunków) potwierdzających poniesione koszty. Przepisy § 2 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywa się ponownie po upływie dwuletniego okresu, do którego wlicza się jedynie okresy delegowania prokuratora do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa.

§ 6. 1. Podlegające zwrotowi koszty podróży w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia obowiązków lub funkcji obejmują:

1)   koszty przejazdów i dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca delegowania;

2)   ryczałt na inne wydatki związane z podróżą.

2. Koszty przejazdów i dojazdów ustala się na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Ryczałt na inne wydatki związane z podróżą ustala się w wysokości 1,5 diety określonej na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2, jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny. W przypadku podróży trwającej dłużej niż 24 godziny ryczałt wynosi 3 diety.

§ 7. 1. W razie odbywania podróży służbowej na terytorium obcego państwa, poza miejsce delegowania, prokuratorowi delegowanemu wypłaca się diety oraz zwraca koszty przejazdów i noclegów, płatne w walucie i wysokości ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym prokurator delegowany pełni obowiązki lub funkcję, dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla tego państwa na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2; jeżeli podróż trwa krócej niż 12 godzin, dieta nie przysługuje.

§ 8. 1. Prokurator delegowany otrzymuje zaliczkę na niezbędne koszty podróży, o których mowa w § 4, 6 i 7.

2. Rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

3. Do rozliczenia kosztów podróży prokurator delegowany dołącza dokumenty (bilety, rachunki) potwierdzające poniesione koszty; nie dotyczy to wydatków objętych ryczałtami i dietami. Jeżeli dołączenie dokumentu nie jest możliwe, prokurator delegowany składa pisemne oświadczenie o wysokości poniesionego kosztu i przyczynach braku jego udokumentowania.

4. Do wypłaty zaliczki i rozliczenia kosztów podróży stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-7, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

§ 9. 1. Koszty przejazdów i dojazdów z miejsca delegowania do kraju i z powrotem w przypadkach służbowych lub losowych ustala się na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny uzasadniony wniosek prokuratora delegowanego. Przepisy § 2 ust. 4-7 oraz przepisy § 8 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

§ 10. 1. Zwrotowi podlegają uzasadnione i udokumentowane koszty leczenia prokuratora delegowanego oraz członków jego rodziny przebywających z nim na stałe poza granicami państwa, na zasadach i w wysokości określonej w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny wniosek prokuratora delegowanego i na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów (rachunków, zaświadczeń) potwierdzających poniesione koszty. Przepisy § 2 ust. 4-7 oraz przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

§ 11. 1. Pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delegowania następuje po udokumentowaniu przez prokuratora delegowanego wydatków z tym związanych.

2. 7) Suma miesięcznych wydatków podlegających zwrotowi nie może przekraczać w pierwszym miesiącu delegacji -wysokości 30-krotności, a w pozostałym okresie — wysokości 10-krotności limitu na nocleg w hotelu w danym państwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Przepisy § 2 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, z tym że do rozliczenia przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rozliczenie.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 8) .


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (Dz. U. poz. 493), które weszło w życie z dniem 11 maja 2012 r.

2)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 50, poz. 480, z 2005 r. Nr 122, poz. 1026 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 391.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (Dz. U. Nr 117, poz. 686), które weszło w życie z dniem 23 czerwca 2011 r.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555.

6)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555) utraciło moc na podstawie § 22 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), które weszło w życie z dniem 1 marca 2013 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone dnia 11 czerwca 2008 r.