ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadzór nad Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (numer identyfikacji REGON 000080192, numer identyfikacji podatkowej NIP 739-020-20-79), utworzonym uchwałą nr 33 Prezydium Rządu z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie reorganizacji nauki rolniczej oraz zarządzeniem nr 11 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, sprawuje minister właściwy do spraw rybołówstwa.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.