ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przeprowadza urzędową kontrolę roślin goździka pod kątem występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) i zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella) oraz podejmuje działania w przypadku wystąpienia lub podejrzenia ich wystąpienia, określone w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, dotyczących zwalczania organizmów kwarantannowych.

2. Rośliny, w tym kwiaty cięte goździka (Dianthus L.), mogą być wprowadzane i przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są porażone przez zwójkę goździkóweczkę i zwójkę afrykaneczkę.

§ 2. 1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki w uprawach roślin goździka:

1) usuwa się i pali porażone rośliny w matecznikach i mnożarkach;

2) usuwa się i pali silnie porażone rośliny w uprawach innych niż określone w pkt 1;

3) stosuje się regularnie zabiegi zwalczania, zapobiegające wprowadzeniu do obrotu goździków nieporażonych pochodzących z tych upraw.

2. W okresie od dnia 16 października do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego dopuszcza się przemieszczanie kwiatów ciętych goździka słabo porażonych przez zwójkę goździkóweczkę i zwójkę afrykaneczkę.

3. Przy ocenie stopnia porażenia kwiatów ciętych goździka przez zwójkę goździkóweczkę i zwójkę afrykaneczkę bierze się pod uwagę stadium rozwojowe tych zwójek i ryzyko ich rozprzestrzeniania się.

§ 3. Przechowywanie, hodowanie lub wykorzystywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki jest dozwolone tylko przez podmioty prowadzące prace naukowo-badawcze lub prace nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego dyrektywę 76/647/EEC z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie zwalczania zwójek występujących na goździku (Dz. Urz. UE L 93, 07.07.1974 r., z późn. zm.).