ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2012 r.

Na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu wynosi:

1) 76 258 453,12 zł na realizację płatności do odmian tytoniu typu Virginia;

2) 34 554 611,57 zł na realizację płatności do odmian tytoniu typu Burley;

3) 8 340 768,31 zł na realizację płatności do odmian tytoni ciemnych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).