ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,”,

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,”;

2) w § 2:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR — w przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d, z wyłączeniem operacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 i § 4 ust. 1 pkt 5,”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) do wysokości limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

— pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub

4) remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, lub”,

— pkt 6–8 otrzymują brzmienie:

„6) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub

7) dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. 2) ), lub

8) tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, lub”,

— dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 3 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 500 000 zł.”;

4) w § 4:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, obejmuje:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub”,

— pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub

5) udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, lub”,

— dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.”,

b) w ust. 2:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, jest przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:”,

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie, i mieszka albo ma siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60% tych kosztów.

4. Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 900 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450 000 zł.”;

5) w § 5:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753), lub”,

— w pkt 2:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:”,

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych lub”,

— dodaje się lit. l w brzmieniu:

„l) działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pomoc na realizację operacji polegającej na rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo określone w art. 3 lit. f rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc na realizację operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł.”;

6) w § 6:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, obejmuje:”,

— w pkt 1:

— uchyla się lit. d,

— część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„— z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, lub”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 85% tych kosztów.

3. Pomoc na realizację operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.”;

7) w § 8:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organizację spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych, mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia, lub udział w takich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych lub”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) organizację staży i praktyk:

a) dla członków lub pracowników LGR w celu nabywania doświadczeń i umiejętności związanych z realizacją operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e,

b) dla pracowników podmiotów będących członkami LGR w zakresie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d, które są realizowane przez dany podmiot.”;

8) w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nie polegają na realizowaniu inwestycji operacje wymienione w § 3 ust. 1 pkt 5 i 9, § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 7 pkt 2–6.”;

9) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany.”;

10) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006.”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zawarcia przez LGR umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy — w przypadku operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—d;

2) 1 stycznia roku, na który pomoc jest przyznawana — w przypadku operacji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. e;”,

— dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) złożenia wniosku o dofinansowanie — w przypadku operacji, o której mowa w § 1 pkt 2;

4) 29 maja 2009 r. — w przypadku kosztów kwalifikowalnych poniesionych w celu przygotowania LSROR.”;

11) w § 17:

a) w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:”,

b) dodaje się pkt 7–14 w brzmieniu:

„7) związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;

8) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

9) nakładu rzeczowego wniesionego w formie:

a) gruntu, budynku lub budowli lub

b) prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a

— powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji;

10) wynagrodzenia pracowników biura w wysokości przekraczającej kwotę 2,5-krotności średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów;

11) diety członków komitetu w wysokości przekraczającej 200 zł brutto za każdy dzień, w trakcie którego odbywa się posiedzenie komitetu, albo świadczenia za ocenę każdego wniosku o dofinansowanie w wysokości przekraczającej 100 zł brutto i nie więcej niż 1000 zł brutto za ocenę wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w terminie określonym w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie;

12) diety członków zarządu w wysokości przekraczającej miesięcznie kwotę średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów;

13) diety członków organu kontroli wewnętrznej w wysokości przekraczającej 150 zł brutto za każdy dzień, w trakcie którego odbywa się posiedzenie tego organu;

14) diety z tytułu podróży służbowej pracowników biura, organu kontroli wewnętrznej, innych organów LGR, członków komitetu oraz członków zarządu w wysokości przekraczającej:

a) 50 zł brutto na dobę — w przypadku diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

b) 200 zł brutto na dobę — w przypadku diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.”;

12) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni związek z realizacją operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, a w przypadku budynku lub budowli wniesionych przez beneficjenta — jeżeli budynek ten lub budowla ta zmieniły swoje przeznaczenie w związku z realizacją operacji.”;

13) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kosztów kwalifikowalnych operacji polegających na:

1) funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności;

2) promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR;

3) wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, realizowanych w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 9;

4) restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, realizowanych w zakresie określonym w § 4 ust. 1 pkt 5.”;

14) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ samorządu województwa, który jest właściwy ze względu na siedzibę LGR, na jej wniosek, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę i na tablicy znajdującej się w siedzibie tego urzędu albo tej jednostki informację o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d.”,

b) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, LGR określa planowany termin składania wniosków o dofinansowanie.

1b. LGR składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie od 60 do 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o dofinansowanie.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana także przez LGR na jej stronie internetowej oraz na tablicy znajdującej się w jej siedzibie, jak również w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSROR.”,

d) w ust. 3:

— uchyla się pkt 3 i 4,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wskazanie miejsca, w którym są udostępnione oraz opublikowane wzór wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR i wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;”,

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie, dzień rozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się na dzień następujący po dniu, w którym upływa 44 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;

15) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioskodawca przekazuje LGR informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.”;

16) w § 25 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

17) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Listy, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają dane umożliwiające identyfikację umieszczonych na nich operacji i wnioskowaną kwotę pomocy, a lista, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1 — zawiera ponadto wskazanie operacji, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w informacji, o której mowa w § 22 ust. 1;

2) pkt 2 — zawiera ponadto wskazanie operacji, które:

a) w wyniku oceny pod względem zgodności z LSROR zostały uznane za:

— zgodne z LSROR,

— niezgodne z LSROR,

b) są objęte wnioskami o dofinansowanie, złożonymi w innym miejscu lub terminie niż wskazane w informacji, o której mowa w § 22 ust. 1.”;

18) w § 27 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2—4 w brzmieniu:

„2. Właściwy organ samorządu województwa wzywa na piśmie LGR do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list, o których mowa w § 26 ust. 2, lub przekazania brakujących uchwał, o których mowa w ust. 1, lub złożonych wniosków o dofinansowanie operacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy na operację.

3. Jeżeli LGR, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie dopełniła wszystkich czynności, do których wzywał właściwy organ samorządu województwa, organ ten ponownie wzywa na piśmie LGR do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list, o których mowa w § 26 ust. 2, lub przekazania brakujących uchwał, o których mowa w ust. 1, lub złożonych wniosków o dofinansowanie operacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Wezwanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji, o czym właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę na piśmie.”;

19) w § 29:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e składa się:”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 2 składa się do właściwego organu samorządu województwa bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce.”;

20) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy:

1) zawiera:

a) wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność,

b) szczegółowe warunki zwrotu pomocy, w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;

2) może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,

b) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:

— z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,

— z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

— z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,

— ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

c) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

— przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

— sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,

d) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

f) informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i c—f, liczy się od dnia dokonania płatności końcowej.”;

21) w § 40 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

22) w § 42:

a) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku przez beneficjenta.

8b. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 8a, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 14 dni.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do rozpatrywania wniosku o płatność przepisy § 30 ust. 3, § 34 i 35 stosuje się odpowiednio.”;

23) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. 1. Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 lit. a lub d;

2) zaprzestał realizacji operacji.

2. Pomoc podlega zwrotowi w całości albo części, jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógł mieć wpływ na wynik postępowania.”;

24) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w ust. 1:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) uproszczony plan biznesowy operacji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

— uchyla się pkt 10,

— dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR;

17) dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”;

25) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 1:

— uchyla się pkt 5 i 12,

— dodaje się pkt 14–18 w brzmieniu:

„14) aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki, zawierający informację o wysokości uzyskanych odsetek bankowych — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15) kopia umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

16) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

17) dokumenty potwierdzające przeniesienie praw własności rzeczy będących przedmiotem umowy leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego będzie rozliczana ostatnia rata zapłacona z tytułu wykonania umowy leasingu) — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

18) pełnomocnictwo — w przypadku gdy zostało udzielone.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 8–12 w brzmieniu:

„8) aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki, zawierający informację o wysokości uzyskanych odsetek bankowych — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) kopia umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) dokumenty potwierdzające przeniesienie praw własności rzeczy będących przedmiotem umowy leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego będzie rozliczana ostatnia rata zapłacona z tytułu wykonania umowy leasingu) — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) pełnomocnictwo — w przypadku gdy zostało udzielone.”.

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli postępowanie zostało wszczęte w terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych operacji, a informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych operacji została podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na 2011 r. na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.