ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa terminy dokonywania określonych czynności, w tym:

1) składania dokumentów,

2) przedstawiania informacji

— przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze, w zakresie określonym dla państwa członkowskiego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”.

§ 2. Dokumenty przedkładane kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioskodawca składa w następujących terminach:

1) informacje o:

a) zmianie albo rozwiązaniu umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne,

b) zmianie albo wycofaniu deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie

— do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o której mowa w art. 88 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanej dalej „płatnością energetyczną”;

2) wnioski o wyrażenie zgody na:

a) zmianę albo rozwiązanie umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności,

b) zmianę albo wycofanie deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności,

c) dostawę mniejszej ilości roślin energetycznych niż ilości odpowiadające plonowi reprezentatywnemu

— w terminie 10 dni roboczych od dnia ustania nadzwyczajnych okoliczności;

3) deklarację o ilości roślin energetycznych zebranych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej:

a) od dnia 15 marca do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 marca tego roku,

b) do dnia 15 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia tego roku,

c) do dnia 15 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 16 sierpnia do dnia 10 listopada tego roku,

d) do dnia 25 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 11 listopada do dnia 20 listopada tego roku,

e) w terminie 5 dni od dnia dostawy — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 21 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej, do dnia 1 maja roku następującego po tym roku;

4) deklarację o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie:

a) od dnia 15 marca do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych zebranych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 marca tego roku,

b) w terminie 30 dni od dnia zbioru tych roślin — w przypadku roślin energetycznych zebranych w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej.

§ 3. Dokumenty przedkładane dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wnioskodawca składa w następujących terminach:

1) kopię deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie — do dnia 9 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej;

2) informację o zmianie deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie albo informację o wycofaniu tej deklaracji:

a) do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej,

b) w terminie 10 dni po uzyskaniu zgody kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej zmianę lub wycofanie w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności;

3) kopię deklaracji o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie:

a) od dnia 15 marca do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych zebranych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 marca tego roku,

b) w terminie 30 dni od dnia zbioru tych roślin — w przypadku roślin energetycznych zebranych w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej;

4) informację o planowanej zmianie ostatecznego przeznaczenia roślin energetycznych wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie — w terminie do 7 dni przed dokonaniem zmiany ostatecznego przeznaczenia tych roślin.

§ 4. Informacje o ilości otrzymanych od wnioskodawcy roślin energetycznych, przedkładane kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze składają w następujących terminach:

1) od dnia 15 marca do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 marca tego roku;

2) do dnia 15 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia tego roku;

3) do dnia 15 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 16 sierpnia do dnia 10 listopada tego roku;

4) do dnia 25 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 11 listopada do dnia 20 listopada tego roku;

5) w terminie 5 dni od dnia dostawy — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 21 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej, do dnia 1 maja roku następującego po tym roku.

§ 5. Dokumenty przedkładane dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze składają w następujących terminach:

1) umowę albo kopię umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne — do dnia 9 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej;

2) zmianę umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne albo informację o rozwiązaniu tej umowy — do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej;

3) informację o ilości otrzymanych od wnioskodawcy roślin energetycznych:

a) od dnia 15 marca do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 marca tego roku,

b) do dnia 15 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia tego roku,

c) do dnia 15 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 16 sierpnia do dnia 10 listopada tego roku,

d) do dnia 25 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 11 listopada do dnia 20 listopada tego roku,

e) w terminie 5 dni od dnia dostawy — w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 21 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej, do dnia 1 maja roku następującego po tym roku;

4) informację o planowanej zmianie ostatecznego przeznaczenia przetwarzanych roślin energetycznych — w terminie do 7 dni przed dokonaniem zmiany ostatecznego przeznaczenia roślin energetycznych;

5) zmianę umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne albo informację o rozwiązaniu tej umowy — w terminie 10 dni po uzyskaniu zgody kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej zmianę albo rozwiązanie w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności.

§ 6. Wnioskodawca i pierwsza jednostka przetwórcza przedkładają dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacje o procesie przetwórczym roślin energetycznych w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.

§ 7. Przetworzenie roślin energetycznych przez pierwsze jednostki przetwórcze albo wykorzystanie lub bezpośrednie przetworzenie tych roślin na cele energetyczne w gospodarstwie następuje w terminie do dnia 31 lipca drugiego roku następującego po roku, w którym dokonano zbiorów.

§ 8. Jeżeli koniec terminu określonego w rozporządzeniu przypada na sobotę, niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

§ 9. 1. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które ustały przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wnioskodawca składa wnioski, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. W 2007 r.:

1) w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, § 3 pkt 3 lit. a, § 4 pkt 1 oraz § 5 pkt 3 lit. a, odpowiednio wnioskodawcy, podmioty skupujące albo pierwsze jednostki przetwórcze składają dokumenty albo przedkładają wymagane informacje w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. b, § 3 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 oraz § 5 pkt 4 i 5, jeżeli przed wejściem w życie rozporządzenia wystąpiły okoliczności, od których przepisy rozporządzenia uzależniają złożenie dokumentów albo przedstawienie wymaganych informacji, dokumenty te albo informacje składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

3) wnioskodawca i pierwsza jednostka przetwórcza składają informacje, o których mowa w § 6, dotyczące pierwszego kwartału 2007 r. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rolnictwo i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).