ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór miesięcznego rejestru mleka i przetworów mlecznych, zwanego dalej „rejestrem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór formularza do przekazywania rocznej informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Rejestr sporządzany jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

2. Zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób zapewniający niezwłoczne odczytanie oraz wydrukowanie całości lub części zapisanych danych.

3. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej odbywa się przez wpisanie w odpowiedniej rubryce, bezpośrednio pod informacją, której dotyczy zmiana, właściwej informacji.

4. Wpisów do rejestru prowadzonego w formie pisemnej dokonuje się w sposób czytelny i trwały.

5. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie pisemnej dokonuje się przez:

1) skreślenie dotychczasowej treści zapisu i wpisanie właściwej, z zachowaniem czytelności skreślonego zapisu;

2) umieszczenie w polu, w którym dokonano skreślenia, daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2004 r. (poz. 1823)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).