ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do Rejestru Wspólnotowego

Na podstawie art. 30e ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za złożenie wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego i jego wpis do Rejestru Wspólnotowego wynosi:

1) w przypadku wniosków dotyczących dodatków paszowych z grup: antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz stymulatorów wzrostu, jeżeli zgoda jest udzielana na okres:

a) 10 lat – 15 000 zł,

b) 5 lat – 10 000 zł,

c) do 5 lat – 8 000 zł;

2) w przypadku wniosków dotyczących dodatków paszowych z grup: przeciwutleniaczy, konserwantów, enzymów oraz mikroorganizmów, jeżeli zgoda jest udzielana:

a) na okres do 4 lat – 4 000 zł,

b) na czas nieokreślony – 6 000 zł;

3) w przypadku wniosków dotyczących pozostałych grup dodatków paszowych określonych w wykazach ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, jeżeli zgoda jest udzielana:

a) na okres do 4 lat – 4 000 zł,

b) na czas nieokreślony – 5 000 zł.

2. Opłata za złożenie wniosku o dokonanie zmiany w Rejestrze Wspólnotowym w zakresie objętym wnioskami, o których mowa w ust. 1, wynosi 1 000 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).