ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej, przy czym:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim;

2) kopię pozwolenia wodnoprawnego;

3) plan finansowy i dokumenty określające źródła finansowania;

4) kopię pozwolenia na budowę lub kopię dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych;

5) zestawienie wniosków zainteresowanych właścicieli gruntów o wykonanie urządzeń melioracji wodnych lub kopię wniosku spółki wodnej – jeżeli projekt dotyczy budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

6) analizę ekonomiczną określającą okres, w jakim nastąpi zwrot poniesionych nakładów na daną inwestycję – w przypadku projektów dotyczących budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

7) ocenę wpływu na środowisko, jeżeli na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska istnieje obowiązek dokonania takiej oceny;

8) dokumenty potwierdzające uzgodnienie realizacji projektu z zainteresowanymi:

a) województwami,

b) państwami – w przypadku wód granicznych,

c) regionalnymi zarządami gospodarki wodnej – w przypadku projektów dotyczących budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczającego poza działania związane z utrzymaniem wód;

9) dokumenty potwierdzające uzgodnienie projektu technicznego inwestycji z konserwatorem przyrody, jeżeli na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska istnieje obowiązek takiego uzgodnienia.

§ 3. 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 30 dni.

3. Miejsce i termin składania wniosków instytucja wdrażająca podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków.

§ 4. 1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do instytucji wdrażającej.

2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 6. 1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 7. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 8. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 7)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA „GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI”

(PDF)