ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 89, poz. 858) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie:

1) produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, przesyłają projekt technologiczny zakładu składający się z części opisowej, o której mowa w § 2 pkt 1,

2) przetwarzania i konfekcjonowania produktów pszczelich z własnej pasieki, przesyłają projekt technologiczny zakładu składający się z części opisowej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, b, e—g, i, I oraz m

— wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, powiatowemu lekarzowi weterynarii.”;

2) w § 2:

a) w pkt 1:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) opis rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przeznaczenia produktów,”,

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie,”,

— lit. I otrzymuje brzmienie:

„l) opis warunków i sposobów usuwania zużytych opakowań, a także odpadów i ścieków oraz ubocznych produktów po-

chodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,”,

b) w pkt 2:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„części graficznej, zawierającej plany wykonane techniką trwałą, w skali 1:50, z wyłączeniem planu wymienionego w lit. a, który jest wykonywany w skali 1:500, przedstawiającej:”,

— w lit. a tiret 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„— skupisk roślinności, zbiorników wodnych, miejsc magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów, oczyszczalni ścieków oraz miejsc gromadzenia, przechowywania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

— obiektów znajdujących się na terenie zakładu, w szczególności ogrodzeń, bram wjazdowych i wyjazdowych, magazynów, śmietników, zbiorników odpadów i ścieków, miejsc gromadzenia lub przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz myjni środków transportu,”,

— w lit. d tiret 3 otrzymuje brzmienie:

„— usuwania zużytych opakowań oraz odpadów i ścieków oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem dróg znajdujących się poza pomieszczeniami produkcyjnymi,”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Powiatowy lekarz weterynarii może zażądać od podmiotu zamierzającego prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wykonania planu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, lub jego części, w skali 1:200 w przypadku, gdy w pobliżu miejsca, w którym podmiot zamierza prowadzić tę działalność, znajdują się zbiorniki wodne, miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów, oczyszczalnie ścieków oraz miejsca gromadzenia, przechowywania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a także zakłady przemysłowe oddziałujące negatywnie na środowisko.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dopuszcza się sporządzanie oddzielnych planów zawierających elementy, o których mowa w § 2 pkt 2:

1) w lit. b, c, g, h lub

2) w lit. d, e, f

— jeżeli te elementy są na nich wyraźnie zamieszczone, przy zastosowaniu odmiennego koloru.”;

5) uchyla się § 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).