ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2004 r. siedzibą Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie (numer identyfikacyjny REGON 000051517, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-82-58) 3) jest Leszno w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

3)  Instytut Przemysłu Cukrowniczego został utworzony uchwałą nr 532/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Cukrowniczego oraz nadania mu statutu.