ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie pomocy technicznej

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o udzielenie pomocy technicznej dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2004 r. (poz. 2150)

WZÓR

WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY TECHNICZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ORGANÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM OBSZARÓW WIEJSKICH

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).