ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

Na podstawie art. 92 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób prowadzenia przez prowadzącego obrót dokumentacji dotyczącej:

a)   wytwarzania materiału siewnego — w przypadku gdy materiał siewny został przez niego wytworzony lub zakontraktowany,

b)   procesów technologicznych przerobu, a w szczególności czyszczenia, suszenia, sortowania, zaprawiania, otoczkowania, pakowania i przepakowywania materiału siewnego,

c)   sposobu postępowania z materiałem siewnym niezaliczonym do kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard,

d)   tworzenia partii materiału siewnego z materiału siewnego, z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka, wytworzonego przez różnych producentów lub w różnych latach,

e)   tworzenia mieszanek materiału siewnego,

f)   obrotu materiałem siewnym;

2)   zakres i terminy składania pisemnych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym, w tym materiałem przywożonym z państw trzecich.

§ 2. 1. Prowadzący obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych prowadzi dokumentację:

1) wytwarzania materiału siewnego, która — w zależności od gatunku — obejmuje:

a)   umowę kontraktacji wraz z kopią dokumentu zakupu materiału siewnego — w przypadku gdy materiał siewny został zakontraktowany,

b)   świadectwo oceny polowej,

c)   świadectwo oceny laboratoryjnej lub informację o wynikach badania — w przypadku materiału siewnego określonego w art. 104 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,

d)   świadectwo mieszanki lub mieszańca złożonego rzepaku,

e)   świadectwo mieszanki dla ochrony środowiska,

f)   świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka,

g)   świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka,

h) dokument zakupu materiału siewnego użytego do siewu lub sadzenia,

i) dokument przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu, wskazujący gatunek, odmianę, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer i masę partii, a w przypadku materiału siewnego przed oceną laboratoryjną — również numer świadectwa oceny polowej,

j) kopię dokumentu towarzyszącego;

2)   procesów technologicznych przerobu, a w szczególności czyszczenia, suszenia, sortowania, zaprawiania, otoczkowania, pakowania i przepakowywania materiału siewnego, która obejmuje informacje o:

a)   masie materiału siewnego przekazanego do przerobu ze wskazaniem gatunku, odmiany, kategorii lub stopnia kwalifikacji i numeru partii,

b)   masie materiału siewnego po przerobie,

c)   masie odpadów,

d)   dacie rozpoczęcia i zakończenia przerobu,

e)   masie zużytej zaprawy lub substancji otoczkującej,

f)   liczbie opakowań oraz masie materiału siewnego po przepakowaniu;

3)   sposobu postępowania z materiałem siewnym niezaliczonym do kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard, która obejmuje:

a)   kopię dokumentu sprzedaży materiału siewnego na cele niesiewne albo

b)   protokół przekazania materiału siewnego na cele niesiewne, albo

c)   dokument wydania materiału siewnego z magazynu, albo

d)   protokół zniszczenia materiału siewnego, albo

e)   protokół przekazania materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie jakości dotyczących zdolności kiełkowania, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego — w przypadku nowotworzonej partii materiału siewnego;

4)   tworzenia partii materiału siewnego z materiału siewnego, z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka, wytworzonego przez różnych producentów lub w różnych latach, która obejmuje:

a)   świadectwa oceny polowej partii wchodzących w skład utworzonej partii,

b)   świadectwa oceny laboratoryjnej lub informacje o wynikach badań poszczególnych partii wchodzących w skład utworzonej partii, lub informacje o dyskwalifikacji poszczególnych partii wchodzących w skład utworzonej partii

— w przypadku gdy dyskwalifikacja miała miejsce z powodu niespełnienia wymagań jakościowych dotyczących zdolności kiełkowania, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego,

c)   dokument łączenia i ujednolicenia zawierający specyfikację oraz rozliczenie ilościowe partii materiału siewnego wchodzących w skład utworzonej partii,

d)   świadectwo oceny laboratoryjnej utworzonej partii;

5)   tworzenia mieszanek materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, która obejmuje:

a)   świadectwa oceny laboratoryjnej każdego składnika tworzonej mieszanki materiału siewnego,

b)   dokument tworzenia mieszanki materiału siewnego zawierający:

—  specyfikację partii materiału siewnego będących składnikami mieszanki materiału siewnego oraz rozliczenie ilościowe partii wszystkich składników wchodzących w skład mieszanki materiału siewnego,

—  numer wytworzonej partii mieszanki materiału siewnego,

—  nazwę lub typ użytkowania wytworzonej partii mieszanki materiału siewnego,

—  datę rozpoczęcia i zakończenia cyklu produkcyjnego wytwarzania partii mieszanki materiału siewnego,

—  masę partii mieszanki materiału siewnego wytworzonej w jednym cyklu produkcyjnym,

c)   świadectwo mieszanki lub mieszańca złożonego rzepaku;

6)   tworzenia mieszanek dla ochrony środowiska, która obejmuje:

a)   dokument tworzenia mieszanki dla ochrony środowiska zawierający:

—  specyfikację składników mieszanki dla ochrony środowiska albo partii materiału siewnego będących składnikami mieszanki dla ochrony środowiska oraz rozliczenie ilościowe tych składników i partii,

—  numer wytworzonej partii mieszanki dla ochrony środowiska,

—  nazwę wytworzonej partii mieszanki dla ochrony środowiska,

—  datę rozpoczęcia i zakończenia cyklu produkcyjnego wytwarzania partii mieszanki dla ochrony środowiska,

—  masę partii mieszanki dla ochrony środowiska wytworzonej w jednym cyklu produkcyjnym,

b)   świadectwo mieszanki dla ochrony środowiska;

7)   obrotu materiałem siewnym, która obejmuje:

a)   dokumenty nabycia materiału siewnego,

b)   dokumenty sprzedaży materiału siewnego,

c)   dowód uiszczenia opłaty za etykiety urzędowe,

d)   ewidencję etykiet urzędowych prowadzoną dla każdej partii materiału siewnego oznaczonej tymi etykietami, zawierającą informacje dotyczące:

—  nazwy gatunku i odmiany,

— kategorii lub stopnia kwalifikacji materiału siewnego,

—  numeru partii,

—  liczby nabytych, wykorzystanych, uszkodzonych lub niewykorzystanych etykiet urzędowych,

e)   dokumentację przepakowywania i przeetykietowania materiału siewnego obejmującą:

— wykaz numerów etykiet, liczbę opakowań oraz numer i masę partii przed przepakowaniem i przeetykietowaniem,

— wykaz numerów etykiet, liczbę opakowań oraz numer i masę partii po przepakowaniu i przeetykietowaniu.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez 3 lata od zakończenia roku, w którym została sporządzona, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a i b, które przechowuje się przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zostały sporządzone.

§ 3. 1. Dokument sprzedaży materiału siewnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. b, powinien zawierać:

1)   imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres sprzedawcy oraz kupującego;

2)   datę sprzedaży materiału siewnego i kolejny, niepowtarzalny numer dokumentu sprzedaży;

3)   cenę jednostkową materiału siewnego;

4)   ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;

5)   nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;

6)   numer partii materiału siewnego;

7)   ilość sprzedanego materiału siewnego wyrażoną w jednostkach masy lub liczbą jednostek siewnych, lub liczbą nasion;

8)   czytelny podpis wystawcy dokumentu sprzedaży oraz jego pieczęć, jeżeli się nią posługuje.

2. Przepis ust. 1 pkt 5 nie dotyczy dokumentów sprzedaży mieszanek materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych oraz mieszanek dla ochrony środowiska, zwanych dalej „mieszankami materiału siewnego”.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży materiału siewnego przez prowadzącego obrót, ewidencjonującego obrót materiałem siewnym i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

§ 4. 1. Prowadzący obrót składa pisemną informację dotyczącą obrotu materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, z wyłączeniem mieszanek materiału siewnego, zawiera:

1) adresy miejsc (punktów sprzedaży), w których jest prowadzony obrót materiałem siewnym;

2)   nazwę gatunku oraz formę gatunku (jara albo ozima);

3)   kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;

4)   stan początkowy masy materiału siewnego;

5)   przychód masy materiału siewnego:

a)   z produkcji własnej lub kontraktacji,

b)   przywiezionego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,

c)   przywiezionego z państw trzecich;

6)   sposób zagospodarowania masy materiału siewnego przez:

a)   sprzedaż na cele siewne,

b)   przeklasyfikowanie na cele niesiewne,

c)   wykorzystanie do siewu w posiadanym gospodarstwie rolnym,

d)   wykorzystanie do sporządzania mieszanek materiału siewnego;

7)   stan końcowy masy materiału siewnego.

3. Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c, zawiera ponadto:

1)   nazwę odmiany;

2)   masę materiału siewnego;

3)   nazwę państwa, w którym materiał siewny został wyprodukowany, i państwa, w którym materiał ten został zakupiony.

4. Informacja dotycząca obrotu mieszankami materiału siewnego zawiera:

1)   stan początkowy masy mieszanek materiału siewnego;

2)   przychód masy mieszanek materiału siewnego:

a)   wytworzonych przez prowadzącego obrót,

b)   zakupionych przez prowadzącego obrót poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   sposób zagospodarowania masy mieszanek materiału siewnego przez:

a)   wykorzystanie na cele siewne,

b)   przeklasyfikowanie na cele niesiewne;

4)   stan końcowy masy mieszanek materiału siewnego.

§ 5. Informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym:

1)   obejmują:

a)   gatunki roślin uprawnych określone w załączniku do rozporządzenia,

b)   mieszanki materiału siewnego;

2)   są składane w terminie do dnia 31 lipca — za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia 30 czerwca roku, w którym informacja jest składana.

§ 6. Dokumentację dotyczącą materiału siewnego sporządzoną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przechowuje się przez okres wskazany w dotychczasowych przepisach.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym (Dz. U. Nr 133, poz. 928 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 951), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.