ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy 2)

Na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wykaz przedmiotów, które są poddawane granicznej kontroli fitosanitarnej w sposób wyrywkowy;

2)   częstotliwość przeprowadzania kontroli, o której mowa w pkt 1.

§ 2. Granicznej kontroli fitosanitarnej poddaje się w sposób wyrywkowy opakowania drewniane, w tym drewno używane do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm.) w załączniku nr 4 część A dział I pkt 2 tabeli, zwane dalej „drewnem opakowaniowym”.

§ 3. Graniczną kontrolę fitosanitarną, o której mowa w § 1, przeprowadza się z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) 25 przesyłek na każde 100 przesyłek, w transporcie których zostało użyte drewno opakowaniowe, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Bursa-phelenchus xylophilus (Steiner et Bilhrer) Nickle et al., w tym 15 przesyłek na każde 100 przesyłek przedmiotów (towarów) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w transporcie których zostało użyte drewno opakowaniowe;

2) 5 przesyłek na każde 100 przesyłek, w transporcie których zostało użyte drewno opakowaniowe, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, w których nie stwierdzono występowania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. (poz. 147)

Załącznik 1 (uchylony)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2013/92/UE z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych towarów pochodzących z Chin (Dz. Urz. UE L 47 z 20.02.2013, str. 74).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.

   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660.