ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach 2) 3)

Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach (Dz. U. Nr 24, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Powiatowy lekarz weterynarii powiadamia niezwłocznie wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynarii przylegających powiatów w przypadku pojawienia się:

1) choroby zakaźnej zwierząt wymienionej w załączniku nr 1 do rozporządzenia o:

a) podejrzeniu jej wystąpienia,

b) wyznaczeniu jej pierwotnego ogniska,

c) wygaszeniu jej pierwotnego ogniska i zniesieniu środków podjętych w celu zwalczania,

d) wyznaczeniu jej wtórnego ogniska,

e) wygaszeniu jej wtórnego ogniska i zniesieniu środków podjętych w celu zwalczania;

2) nowo rozpoznanej poważnej choroby zakaźnej zwierząt akwakultury o znanej lub nieznanej etiologii, która może rozprzestrzeniać się w obrębie populacji tych zwierząt lub między tymi populacjami, albo rozpoznania choroby zwierząt akwakultury podlegającej obowiązkowi zwalczania u gatunku zwierząt akwakultury dotychczas uznawanego za niewrażliwy.”;

2) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Główny Lekarz Weterynarii powiadamia Komisję Europejską, inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, a w przypadku wykrycia chorób zakaźnych zwierząt akwakultury także Konfederację Szwajcarską i państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym o:

1) wyznaczeniu pierwotnego ogniska, wygaszeniu pierwotnego ogniska albo wygaszeniu wtórnego ogniska i zniesieniu środków podjętych w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) wystąpieniu chorób, o których mowa w § 3 pkt 2

— nie później niż przed upływem 24 godzin od zaistnienia tych zdarzeń.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Główny Lekarz Weterynarii powiadamia o chorobach, o których mowa w § 3 pkt 2, jeżeli choroby te stanowią zagrożenie epizootyczne dla państw, o których mowa w ust. 1.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. (poz. 139)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L328z 24.11.2006, str. 14, z późn. zm.).

3) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

a) dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 252, z późn. zm.),

b) decyzji Komisji 2008/650/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób do wykazu chorób wymagających zgłaszania oraz skreślenie z tego wykazu ente-rowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2008, str. 42).