ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1 lit. b oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne:

a) dla prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych,

b) przy przywozie nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych,

c) w handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec, kóz i koniowatych;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać świadectwo zdrowia dla nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych, będących przedmiotem handlu.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) nasienie — poddany obróbce lub rozcieńczony ejakulat owiec, kóz i koniowatych;

2) komórka jajowa — komórkę wytworzoną z tkanki rozrodczej jajnika;

3) zarodek — początkowe stadium rozwoju zwierząt, w którym można go przenieść do matki biorcy;

4) centrum pozyskiwania nasienia — gospodarstwo albo zakład, położone na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, w którym pozyskuje się i poddaje obróbce nasienie wykorzystywane do sztucznego unasienniania, zatwierdzone i nadzorowane przez urzędowego lekarza weterynarii;

5) lekarz weterynarii centrum — lekarza weterynarii, upoważnionego przez powiatowego lekarza weterynarii, odpowiedzialnego za przestrzeganie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu centrum pozyskiwania nasienia;

6) państwo pozyskania nasienia — państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie, w którym nasienie zostało pozyskane, poddane obróbce lub przechowywane, i z którego jest wysyłane do państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

7) zespół pozyskiwania zarodków — zatwierdzoną zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w przepisach o zarodkach bydła grupę techników lub strukturę, posiadającą odpowiednie upoważnienia i kwalifikacje do pozyskiwania, obróbki i przechowywania zarodków, nadzorowaną przez lekarza weterynarii zespołu posiadającego specjalizację w zakresie rozrodu zwierząt lub ukończony specjalistyczny kurs w tym zakresie.

§ 3. Szczegółowe wymagania weterynaryjne, jakie powinno spełniać centrum pozyskiwania nasienia, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Nasienie, komórki jajowe i zarodki mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w przepisach o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz o kontroli weterynaryjnej w handlu;

2) zostały pozyskane, poddane obróbce i przechowywane zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zostały pozyskane od zwierząt spełniających wymagania weterynaryjne określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o nasieniu świń — w przypadku nasienia przeznaczonego do zapłodnienia samic dawczyń.

2. Wymagania, jakim powinno odpowiadać świadectwo zdrowia, w które zaopatruje się nasienie, komórki jajowe i zarodki przeznaczone do handlu, oraz jego wzór i sposób wystawiania są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 43, str. 354).

§ 5. Nasienie, komórki jajowe i zarodki mogą być przywożone z państw trzecich, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w:

a) § 3 i 4 ust. 1,

b) przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;

2) państwa te znajdują się na liście państw określonej w decyzji Komisji 94/63/WE z dnia 31 stycznia 1994 r. ustanawiającej tymczasowy wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków świń (Dz. Urz. WE L 28 z 2.02.1994, str. 47, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 18, z późn. zm.);

3) są zaopatrzone w świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w:

a) decyzji Komisji 96/539/WE z dnia 4 września 1996 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty nasienia koni (Dz. Urz. WE L 230 z 11.09.1996, str. 23, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 393, z późn. zm.) — w przypadku nasienia koniowatych,

b) decyzji Komisji 96/540/WE z dnia 4 września 1996 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty komórek jajowych i zarodków zwierząt z gatunku koniowatych (Dz. Urz. WE L 230 z 11.09.1996, str. 28, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 398, z późn. zm.) — w przypadku komórek jajowych i zarodków koniowatych.

§ 6.Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni (Dz. U. Nr 100, poz. 1016).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. (poz. 108)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 154, z późn. zm.).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.