ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”

Na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 168, poz. 1012 oraz z 2012 r. poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Program obejmuje udostępnianie dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do klas I-III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, jabłek, gruszek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”, w okresie od dnia:

1) 15 października 2012 r. do dnia 8 lutego 2013 r.;

2) 28 stycznia 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r.”;

2) w § 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oceny programu, o której mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 288/2009.”;

3) w § 5:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku o zatwierdzenie, oprócz zobowiązań i oświadczeń wymaganych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a, c-f oraz ust. 3 rozporządzenia nr 288/2009:”,

— w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. c, d oraz e pkt i rozporządzenia nr 288/2009, zwane dalej „dostawcami”, dołączają oświadczenie:”,

— w pkt 2 uchyla się lit. b,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W terminie do dnia 4 października 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1, oraz do dnia 15 stycznia 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2, szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji oświadczenie zawierające określenie:

1) liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkoły podstawowej;

2) okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w ust. 3.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 3a, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.”;

4) w § 6 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) 11 września 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) 9 listopada 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.”;

5) w § 7:

a) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) 21 września 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,

b) 12 grudnia 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2

pkt 2;”,

b) w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) 18 września 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,

b) 12 grudnia 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.”;

6) w § 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w ust. 3.”;

7) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:

1) kwoty wynoszącej 26 440 547 zł i

2) liczby dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie, oraz do szkół podstawowych, które zawarły umowę określoną w § 8 ust. 1, pomnożonej przez stawkę pomocy określoną w § 11 ust. 1.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Łączną liczbę porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania, o której mowa w ust. 1, wyraża się w liczbie całkowitej uzyskanej po zaokrągleniu w dół.”,

c) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) 11 października 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) 24 stycznia 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.”,

d) w ust. 3:

— w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) 4 października 2012 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,

b) 15 stycznia 2013 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2

pkt 2;”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3a.”;

8) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o pomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępniania owoców i warzyw lub po zakończeniu dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców i warzyw w danym semestrze.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej 1,20 zł oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom na podstawie umowy określonej w § 8 ust. 1 albo oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3a.

2. Jeżeli niektóre owoce lub warzywa nie znalazły się w składzie żadnej z porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom w danym okresie, pomoc w przeliczeniu na porcje owoców i warzyw udostępnione jednemu dziecku przyznaje się i wypłaca w wysokości pomniejszonej o iloczyn dwukrotności stawki określonej w ust. 1 oraz liczby takich owoców lub warzyw.

3. Jeżeli niektóre owoce lub warzywa znalazły się w składzie tylko jednej z porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom w danym okresie, pomoc w przeliczeniu na porcje owoców i warzyw udostępnione jednemu dziecku przyznaje się i wypłaca w wysokości pomniejszonej o iloczyn stawki określonej w ust. 1 oraz liczby takich owoców lub warzyw.”;

10) w załączniku do rozporządzenia:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Porcje są udostępniane dzieciom w 10 wybranych tygodniach każdego z okresów, o których mowa w § 2 rozporządzenia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W danym okresie udostępniania wszystkie produkty wymienione w ust. 1 i 2 są udostępniane w ramach co najmniej dwóch porcji, z wyłączeniem papryki słodkiej, której udostępnianie jest obowiązkowe tylko w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, oraz truskawek, których udostępnianie nie jest obowiązkowe.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 3, dzieciom udostępnia się co najmniej 2 porcje.”,

d) uchyla się ust. 8, 9 i 15.

§ 2. 1. Zatwierdzenie podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a, c, d oraz e pkt i rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38, z późn. zm.), uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów jest bezterminowe.

2. Wykaz, o którym mowa w § 7 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, obejmuje również podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. c, d oraz e pkt i rozporządzenia wymienionego w ust. 1 niniejszego rozporządzenia, które uzyskały zatwierdzenie na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 3. Postępowania w sprawach przyznawania lub wypłaty pomocy wspólnotowej, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), dotyczące roku szkolnego 2011/2012, toczą się na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).