ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWGi 91/414/EWG(Dz. Urz. UEL 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), obejmują:

1)  rośliny, które nie są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)  rośliny, które są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz organizmy dla nich szkodliwe, które nie występują na nich powszechnie, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. (poz. 659)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).