ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

Na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

1)   odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej — 150 kg;

2)   odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej — 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

3)   pszenicy twardej — 150 kg;

4) 3)   odmiany populacyjnej żyta — 90 kg albo 2 jednostki siewne;

5)   odmiany syntetycznej żyta — 80 kg;

6)   odmiany mieszańcowej żyta — 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

7)   odmiany populacyjnej jęczmienia — 130 kg;

8)   odmiany mieszańcowej jęczmienia — 90 kg albo 2 jednostki siewne;

9)   pszenżyta-150 kg;

10)  owsa zwyczajnego — 150 kg;

11)  owsa nagiego-120 kg;

12)  owsa szorstkiego — 80 kg;

13)  łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) — 150 kg;

14)  grochu siewnego — 200 kg;

15)  bobiku — 270 kg;

16)  wyki siewnej — 80 kg;

17)  soi-120 kg;

18)  ziemniaka — 2000 kg;

19)  mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1–17 — 140 kg.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) .


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1419.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. poz. 1587), które weszło w życie z dniem 29 listopada 2014 r.

4)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 maja 2013 r.