ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1208) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) Ip. 3 i 4 otrzymują brzmienie:


„3 Dyrektor oddziału jednostki XIII 1 246—6 000
4 Zastępca głównego księgowego, zastępca dyrektora oddziału jednostki, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowości XII

1 236—5 000”,


b) Ip. 6 otrzymuje brzmienie:


„6 Główny specjalista, kierownik działu, główny doradca, kierownik zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwa XI

1 226—4 500”;


2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) Ip. 4—6 otrzymują brzmienie:


„4 Dyrektor oddziału jednostki XIII 9 wyższe 5, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych
5 Zastępca dyrektora oddziału jednostki XII 8 wyższe 4
6 Zastępca głównego księgowego, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowości XII 8 ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe 3 na stanowisku księgowy,starszy księgowy
średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne 6 na stanowisku księgowy, starszy księgowy”.

b) Ip. 8 otrzymuje brzmienie:


„8 Główny specjalista, główny doradca, główny doradca rolniczy*, główny doradca rolnośrodowiskowy*, kierownik działu (z wyjątkiem kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki), kierownik zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwa XI 7 wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji* 4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty, starszego doradcy
kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, kierownik Działu Zastosowań Teleinformatyki

4”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.