ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt 1)

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt, zwanej dalej „technologią chowu”, składa podmiot, który zamierza ją wprowadzić, zwany dalej „wnioskodawcą”, do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa wydaje w drodze decyzji.

§ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie technologii chowu zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który opracował technologię chowu;

3) określenie miejsca, w którym będzie wprowadzona technologia chowu.

§ 3. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie technologii chowu wnioskodawca dołącza:

1) opis technologii chowu uwzględniający zasady i warunki prowadzenia chowu zwierząt, a w szczególności:

a) cele, jakie ma spełniać ta technologia,

b) gatunek zwierząt objęty tą technologią,

c) warunki techniczne i mikroklimatyczne pomieszczeń, w których będą utrzymywane zwierzęta,

d) sposób żywienia i pojenia zwierząt,

e) wskazanie różnic pomiędzy tą technologią chowu a innymi technologiami chowu stosowanymi dotychczas dla danego gatunku zwierząt;

2) opinię powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy o zgodności technologii chowu z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie zwierząt.

2. W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie technologii chowu, która uzyskała zezwolenie na wprowadzenie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie, do wniosku dołącza przetłumaczone na język polski:

1) opis technologii chowu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) dokument wydany przez właściwy organ tego państwa zezwalający na wprowadzenie technologii chowu;

3) przepisy obowiązujące w tym państwie, na podstawie których technologia chowu uzyskała zezwolenie na wprowadzenie;

4) opinię o technologii chowu wydaną przez organ tego państwa, do którego kompetencji należą sprawy z zakresu ochrony zwierząt, jeżeli została wydana.

3. Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa zwraca się do organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, o wydanie opinii o zgodności technologii chowu z przepisami o ochronie zwierząt.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 października 2006 r. pod numerem 2006/0579/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1830.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 55), które na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) utraciło moc z dniem 2 lipca 2006 r.