ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Nr 160, poz. 1132 oraz z 2009 r. Nr 196, poz. 1517) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie:

1) do dnia 18 marca danego roku — w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

2) do dnia 18 września danego roku — w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.”;

2) w § 3 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania na dotację, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przekazanie dotacji wojewodom.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu dotacji w terminie umożliwiającym terminową wypłatę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych.”;

3) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie:

1) okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku — w terminie do dnia 31 maja danego roku,

b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku — w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

2) roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku — w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

1) okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku — w terminie do dnia 15 lipca danego roku,

b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku — w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku;

2) roczne zbiorcze rozliczenie dotacji oraz roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w danym roku — w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.”.

§ 2. Do trybu przekazywania gminie dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania, a także zakresu i trybu składania sprawozdań za rok 2011 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).