ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 — Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 — Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2003” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;”;

2) w § 25 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) innym niż wymienione w lit. b zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów produktów rybnych;”;

3) w § 30 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;”;

4) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w § 30 pkt 7, którym pomoc przyznaje się w wysokości do 60% tych kosztów.

2. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne w zakresie opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych, o których mowa w § 26 pkt 1, przyznaje się do wysokości:

1) 50 000 zł na operację o zasięgu lokalnym, obejmującym obszar mniejszy niż obszar województwa, z wyłączeniem siedziby wojewody tego województwa, określonej w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), zwanej dalej „siedzibą wojewody”;

2) 100 000 zł na operację o zasięgu województwa, obejmującym obszar co najmniej siedziby wojewody tego województwa;

3) 200 000 zł na operację o zasięgu krajowym, obejmującym obszar co najmniej siedziby wojewody każdego z województw;

4) 300 000 zł na operację o zasięgu międzynarodowym.

3. W przypadku gdy operacja, o której mowa w ust. 2, polega na opracowaniu i emisji reklamy o zasięgu krajowym albo międzynarodowym w środkach masowego przekazu, pomoc na realizację tej operacji przyznaje się do wysokości 1 500 000 zł.”;

5) w § 35 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;”;

6) w § 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do operacji o charakterze inwestycyjnym nie zalicza się operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 4 oraz § 6 pkt 1 i 3—11.”;

7) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany.”;

8) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku kosztów ogólnych — jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia.”;

9) w § 47 dodaje się pkt 8–11 w brzmieniu:

„8) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń administracyjnych, w tym biurowych, stanowiących integralną część obiektów podstawowych, powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji;

9) związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;

10) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

11) nakładu rzeczowego wniesionego w formie:

a) gruntu, budynku lub budowli, lub

b) prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a

— powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji.”;

10) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni związek z realizacją operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, a w przypadku budynku lub budowli wniesionych przez beneficjenta, jeżeli ten budynek lub budowla zmieniły swoje przeznaczenie w związku z realizacją operacji.”;

11) po § 49 dodaje się § 49a w brzmieniu:

„§ 49a. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz zakończenia składania wniosków o dofinansowanie, przy czym termin składania wniosków nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Prezes Agencji może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że przez pierwsze 14 dni od dnia rozpoczęcia składania wniosków, o których mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie na realizację operacji we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie, w ramach środków, o których mowa w § 1.”;

12) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyznanie pomocy w ramach środków, o których mowa w § 1, następuje na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Agencją.”;

13) w § 52 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie innym niż określony w § 49a ust. 2 albo 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.”;

14) § 56 otrzymuje brzmienie:

„§ 56. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy:

1) zawiera:

a) wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność,

b) szczegółowe warunki zwrotu pomocy w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;

2) może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,

b) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

c) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

— przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

— sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,

d) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

f) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i c—f, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.”;

15) w § 57 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

16) po § 59 dodaje się § 59a w brzmieniu:

„§ 59a. Jeżeli Prezes Agencji określi w informacji, o której mowa w § 49a ust. 1, termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w § 49a ust. 3, pomoc przysługuje w pierwszej kolejności wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie na realizację operacji we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie.”;

17) § 60 i 61 otrzymują brzmienie:

„§ 60. 1. Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 2 lit. a lub d;

2) zaprzestał realizacji operacji.

2. Pomoc podlega zwrotowi w całości albo części, jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania.

§ 61. 1. W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 1 ustawy;

2) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

3) złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie w oddziale regionalnym Agencji, w którym wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie.

3. Do następcy prawnego wnioskodawcy stosuje się odpowiednio przepisy § 62 ust. 3—6.

4. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 50 ust. 2 pkt 1–5, 8 i 9 oraz ust. 3 i 4, a także § 51 ust. 2—5 oraz § 52—54.”;

18) w § 62:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta składa się w oddziale regionalnym Agencji, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie przez beneficjenta, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.”,

c) ust. 7—10 otrzymują brzmienie:

„7. W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

8. Wniosek o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy prawnego beneficjenta o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż miesiąc.

10. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 50 ust. 2 pkt 1–5, pkt 8 i 9 oraz ust. 3 i 4, a także § 51 ust. 2—5, § 52, § 53 ust. 3 i 4 oraz § 54.”,

d) uchyla się ust. 11;

19) uchyla się § 64;

20) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kopia karty bezpieczeństwa statku rybackiego.”;

21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 6 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) kopia dokumentu potwierdzającego wykreślenie statku rybackiego z rejestru statków rybackich.”.

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 — Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 61 rozporządzenia wymienionego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. W przypadku wystąpienia, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, całości lub części gospodarstwa rolnego wnioskodawcy przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, składa wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).