ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną 2)

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki, jakie powinny spełniać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 oraz z 2016 r. poz. 642) w załączniku nr 5 w części A w dziale II, aby mogły być przemieszczane przez strefę chronioną, jeżeli te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty: 3)

1)   pochodzą spoza strefy chronionej;

2)   nie są zaopatrzone w ważny dla danej strefy paszport roślin.

§ 2. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o których mowa w § 1, mogą być przemieszczane przez strefę chronioną, jeżeli spełniają następujące warunki:

1)   opakowania tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub środki transportu, którymi są one przemieszczane, powinny być czyste i wolne od organizmów szkodliwych, ze względu na które ustanowiono strefę chronioną, oraz powinny zabezpieczać przed niebezpieczeństwem rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych;

2)   niezwłocznie po zapakowaniu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów opakowanie lub środek transportu, o których mowa w pkt 1, powinny zostać zamknięte w sposób:

a)  uniemożliwiający rozprzestrzenienie się organizmów szkodliwych,

b)  zapewniający zachowanie tożsamości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

3)   rośliny, produkty roślinne lub przedmioty powinny być zaopatrzone w dokument handlowy wskazujący, że pochodzą one spoza strefy chronionej, przez którą są przemieszczane, i miejscem ich przeznaczenia nie jest ta strefa.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 4) .


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2)   Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 93/51/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. ustanawiającej zasady przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez strefę chronioną oraz przemieszczania takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze strefy chronionej oraz przemieszczanych w jej obrębie (Dz. Urz. UE L 205 z 17.08.1993, str. 24 — Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 400) w części dotyczącej przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przez strefę chronioną.

3)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną (Dz. U. poz. 535), które weszło w życie z dniem 20 maja 2008 r.

4)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 marca 2005 r.