ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej 2)

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r. (poz. 359)

STAWKI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE GRANICZNEJ KONTROLI FITOSANITARNEJ1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają załącznik Vllla dyrektywy 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.7.2000, str. 1; Dz. Urz. WE L 127, 9.5.2001, str. 42; Dz. Urz. WE L 77, 20.3.2002, str. 23; Dz. Urz. WE L 116, 3.5.2002, str. 16; Dz. Urz. WE L 355, 30.12.2002, str. 45; Dz. Urz. WE L 236, 23.9.2003, str. 438; Dz. Urz. WE L 78, 25.3.2003, str. 10; Dz. Urz. WE L 138, 5.6.2003, str. 47; Dz. Urz. WE L 321, 6.12.2003, str. 36; Dz. Urz. WE L 122, 16.5.2003, str. 1; Dz. Urz. WE L 85, 23.3.2003, str. 18; Dz. Urz. WE L 127, 29.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.