ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Granice obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, zwanego dalej „obszarem”, w zależności od rodzajów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ustala się w następujący sposób:

1) w odległości jednej rozstawy rowów lub rurociągów wchodzących w skład drenowań, zwanych dalej „rurociągami drenarskimi”, od skrajnego rowu lub rurociągu drenarskiego i w odległości 0,2 rozstawy od końcówek rowów lub rurociągów drenarskich — w przypadku rowów lub rurociągów drenarskich o regularnym układzie (sieć systematyczna);

2) po granicach zalegania gleb o wadliwych stosunkach powietrzno-wodnych i wymagających zmeliorowania — w przypadku rurociągów drenarskich w liczbie nie większej niż trzy lub rowów o układzie nieregularnym (sieć niesystematyczna);

3) po linii terenu wzniesionego:

a) o 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych,

b) o 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych

— jednak nie dalej niż w odległości 0,4 rozstawy od ich końcówek i podwójnej rozstawy, w przypadku sieci niesystematycznej na terenach, dla których nie sporządzono map glebowo-wodnych, z uwzględnieniem warunków lokalnych;

4) po granicy:

a) gruntów nawadnianych grawitacyjnie lub za pomocą urządzeń do nawodnień ciśnieniowych,

b) łąk i pastwisk zagospodarowanych pomelioracyjnie,

c) gruntów, na których wykonano fitomelioracje, agromelioracje lub systemy przeciwerozyjne.

2. Jeżeli urządzenia melioracji wodnych szczegółowych są wykonywane etapami, to granice obszaru ustala się dla ostatniego etapu tych melioracji.

§ 2. Ustalając obszar, nie uwzględnia się gruntów:

1) wzniesionych o ponad:

a) 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych,

b) 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych;

2) niewymagających melioracji wodnych, przez które przebiegają rowy lub rurociągi drenarskie;

3) będących nieużytkami rolnymi, jeżeli nie są przewidziane do rekultywacji w projekcie wykonania urządzeń melioracji wodnych;

4) wyłączonych z powodu nieosiągnięcia celu melioracji wodnych;

5) wtórnie zabagnionych oraz zdegradowanych łąk lub pastwisk, których zagospodarowanie pomelioracyjne jest niecelowe;

6) zabudowanych;

7) znajdujących się pod liniami kolejowymi i drogami, urządzeniami melioracji wodnych podstawowych oraz pod powierzchniowymi wodami publicznymi.

§ 3. 1. Granice obszaru dokumentuje się na kopiach map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:2000, z naniesioną siecią wykonanych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, opracowanych na podstawie:

1) map otrzymanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) pomiarów uzupełniających.

2. Sporządza się wykaz działek ewidencyjnych, leżących w granicach obszaru, zawierający dane dotyczące:

1) lokalizacji obszaru (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

2) powierzchni i numerów poszczególnych działek ewidencyjnych;

3) adresów właścicieli gruntów;

4) wielkości obszarów należących do poszczególnych właścicieli gruntów w podziale na działki ewidencyjne.

§ 4. Do ustalania obszaru na potrzeby prowadzenia ewidencji zmeliorowanych gruntów używa się kopii map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:2000 lub 1:5000.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).