ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1160) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych;

2)   sposób wyłaniania przedsiębiorców obowiązanych do przekazywania danych rynkowych;

3)   formę i terminy przekazywania danych rynkowych.

§ 2.1. Dane rynkowe są zbierane w zakresie:

1)   poziomu ceny:

a)  skupu,

b)  zakupu,

c)  sprzedaży,

d)  giełdowej,

e)  targowiskowej,

f)   hurtowej,

g)  producenta,

h)  importera;

2)   wielkości obrotu.

2. Dane rynkowe, o których mowa w ust. 1, są zbierane w odniesieniu do rynku:

1) wołowiny, cielęciny, wieprzowiny oraz zbóż — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2;

2) 2) drobiu oraz mleka — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2;

3)   baraniny — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2;

4)   cukru, pasz oraz produktów rolnictwa ekologicznego — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2;

5)   owoców i warzyw — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e-h oraz pkt 2;

6)   kwiatów — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f;

7)   roślin oleistych — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2;

8)   chmielu i tytoniu — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2;

9)   włókna lnianego i konopnego — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2;

10) 3) jaj spożywczych — w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i g oraz pkt 2.

3. Artykuły rolno-spożywcze wchodzące w zakres poszczególnych rynków, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres danych rynkowych zbieranych dla tych artykułów są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Cena skupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, stanowi średnią cenę netto płaconą producentowi przez przedsiębiorcę w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1)   100 kilogramów mleka surowego;

2)   tonę:

a)  drobiu rzeźnego,

b)  j aj spożywczych skupionych przez zakład przetwórstwa jaj;

3)   kilogram:

a)   szyszek chmielu, z podziałem na odmiany,

b)  liści tytoniu, z podziałem na grupy odmian.

§ 4. 1. 4) Cena zakupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, stanowi średnią cenę netto płaconą dostawcy na bazie franco zakład w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1)   tonę tusz bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia:

a)  liczoną jako średnia z trzech podklas dla każdej klasy uformowania i okrywy tłuszczowej tusz wołowych schłodzonych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz. U. Nr 28, poz. 180) — w przypadku bydła rzeźnego zakupionego, dostarczonego do rzeźni i poddanego ubojowi, którego tusze zostały sklasyfikowane według klasyfikacji określonej w części A załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”,

b)  liczoną jako średnia cena za tuszę bydła tej samej kategorii i klasy, zakupionego i poddanego ubojowi w rzeźni w tym samym tygodniu — w przypadku bydła rzeźnego pochodzącego z własnego chowu,

c)  liczoną zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1249/2008” — w przypadku bydła rzeźnego zakupionego partiami po stałych cenach;

2)   tonę tusz wieprzowych liczoną dla każdej klasy tusz wieprzowych schłodzonych określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 — w przypadku świń rzeźnych zakupionych, dostarczonych do rzeźni i poddanych ubojowi, o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów, która została sklasyfikowana według klasyfikacji tusz wieprzowych z podaniem procentowej zawartości mięsa określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013;

3)   tonę poszczególnych gatunków zbóż;

4)   tonę nasion roślin oleistych;

5)   tonę owiec:

a)  żywych,

b)  rzeźnych dostarczonych do rzeźni i poddanych ubojowi:

— rozliczanych według masy poubojowej tuszy, z podziałem na kategorie wagowe,

— których tusze zostały sklasyfikowane według klasyfikacji tusz baranich określonej w części C załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013;

6)   sztukę żywych cieląt, o których mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych (Dz. Urz. UE L 228 z 27.08.2013, str. 5), zwanych dalej „cielętami”, zakupionych w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu;

7) kilogram wagi żywej młodego bydła opasowego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych, zwanego dalej „młodym bydłem opasowym”, zakupionego w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu.

2. Cena zakupu bydła rzeźnego uwzględnia:

1)   koszty transportu własnego lub wynajętego związane z zakupem bydła rzeźnego ponoszone przez rzeźnię;

2)   dodatkowe płatności na rzecz dostawcy, wyrażone w złotych, wyliczone j ako średnia dopłata dokonana w ostatnim roku kalendarzowym do każdej zakupionej tony tusz wołowych schłodzonych, jeżeli spowoduje to wzrost ceny o ponad 1%.

3. Dla ustalenia ceny zakupu tusze wołowe ciepłe waży się niezwłocznie po ich sklasyfikowaniu.

4. Masę tuszy wołowej koryguje się wskaźnikami określonymi w załączniku III do rozporządzenia nr 1249/2008, jeżeli jest ważona tusza inna niż wzorcowa. 5) Tusza wołowa wzorcowa jest określona w art. 13 ust. 3-5 rozporządzenia nr 1249/2008.

5. Masę tuszy wołowej schłodzonej wylicza się przez pomniejszenie masy tuszy ciepłej o 2%.

6. Dla ustalenia ceny zakupu tusz wieprzowych masę tuszy koryguje się wskaźnikami określonymi w art. 2 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, zpóźn. zm), jeżeli jest ważona tusza wieprzowa ciepła inna niż wzorcowa. Tusza wieprzowa wzorcowa jest określona w pkt I i III części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013. 6) Ważenie tuszy wieprzowej po uboju odbywa się w czasie określonym w art. 22 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1249/2008.

7. Masę tuszy wieprzowej schłodzonej wylicza się w sposób określony w art. 22 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1249/2008.

8. 7) Metoda szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy wieprzowej jest określona w pkt IV części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013, w art. 23 rozporządzenia nr 1249/2008 oraz w art. 1 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.

§ 5. Cena sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1)   tonę:

a)  półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, z uwzględnieniem kierunku sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym terytorium,

b)  półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach i produktów mięsnych, z uwzględnieniem kierunku sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym terytorium,

c)  produktów drobiarskich,

d)  olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych,

e)  produktów przemiału ziarna zbóż,

f)   pasz dla zwierząt,

g) 8) długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego;

2)   kilogram:

a)  cukru wyprodukowanego w ramach kwoty produkcyjnej cukru oraz poza tą kwotą, ze wskazaniem pojemności opakowań,

b)  mięsa wołowego lub wieprzowego w elementach, będącego produktem rolnictwa ekologicznego;

3)   kilogram lub sztukę owoców lub warzyw, będących produktami rolnictwa ekologicznego;

4)   100 kilogramów produktów mlecznych;

5)   100 sztuk jaj:

a)  spożywczych według klas jakości handlowej określonych w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm),

b)  będących produktami rolnictwa ekologicznego;

6)   litr mleka będącego produktem rolnictwa ekologicznego;

7) 9) sztukę cielęcia;

8) kilogram wagi żywej młodego bydła opasowego.

§ 6. Cena giełdowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, stanowi średnią ważoną cenę netto, otrzymaną podczas transakcji sprzedaży w danym dniu na giełdach towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie zbierania danych rynkowych, uwzględniającą parametry jakościowe, bazę ceny, liczbę transakcji oraz pochodzenie i przeznaczenie towaru, wyrażoną w złotych za tonę:

1)   półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach;

2)   półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczów wieprzowych;

3)   zbóż i produktów przemiału ziarna zbóż;

4)   nasion roślin oleistych, olejów i śrut uzyskiwanych z nasion roślin oleistych.

§ 7. Cena targowiskowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, stanowi średnią cenę otrzymaną w wyniku sprzedaży na targowiskach w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1)   kilogram lub sztukę bydła żywego;

2)   sztukę prosięcia;

3)   decytonę lub kilogram warzyw;

4)   tonę poszczególnych gatunków zbóż.

§ 8. Cena hurtowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f, stanowi średnią ważoną cenę netto otrzymaną przez hurtowego sprzedawcę w okresie zbierania danych rynkowych w miejscach obrotu hurtowego, wyrażoną w złotych za:

1)   kilogram, sztukę lub pęczek owoców lub warzyw klasy j akości I określonej w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm), notowaną oddzielnie dla produktów pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dla produktów pochodzących spoza tego terytorium;

2)   sztukę kwiatów ciętych, notowaną oddzielnie dla produktów pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dla produktów pochodzących spoza tego terytorium.

§ 9. 10) Cena producenta, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:

1)   kilogram lub sztukę owoców albo warzyw klas jakości handlowej określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw;

2)   100 sztuk jaj spożywczych klasy jakości handlowej określonej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.

§ 10. Cena importera, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. h, stanowi średnią cenę netto otrzymaną przez importera w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za 100 kilogramów owoców i warzyw świeżych.

§ 11. Wielkość obrotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowi:

1)   w odniesieniu do rynku wołowiny i cielęciny — liczba:

a)  sztuk poddanego ubojowi bydła rzeźnego oraz odpowiadająca jej liczba ton masy poubojowej schłodzonej skorygowanej wskaźnikami określonymi w załączniku III do rozporządzenia nr 1249/2008 do wzorca tuszy wołowej — w przypadku ustalania ceny zakupu,

b)  ton sprzedanych półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego — w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c)  ton półtusz, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych dniach — w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d)  sztuk w podaży oraz procent sprzedaży bydła żywego — w przypadku ustalania ceny targowiskowej,

e) 11) sztuk zakupionych cieląt lub młodego bydła opasowego oraz odpowiadająca im liczba ton bydła żywego — w przypadku ustalania ceny zakupu bydła żywego,

f) sztuk sprzedanych cieląt lub młodego bydła opasowego oraz odpowiadająca im liczba ton bydła żywego — w przypadku ustalania ceny sprzedaży bydła żywego;

2)   w odniesieniu do rynku wieprzowiny — liczba:

a)  sztuk poddanych ubojowi świń rzeźnych oraz odpowiadająca jej liczba ton masy poubojowej ciepłej — w przypadku ustalania ceny zakupu,

b)  ton sprzedanych półtusz, mięsa wieprzowego oraz produktów mięsnych — w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c)  ton półtusz, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczy wieprzowych, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych dniach — w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d)  sztuk w podaży oraz procent sprzedaży prosiąt — w przypadku ustalania ceny targowiskowej;

3)   w odniesieniu do rynku owoców i warzyw — masa lub liczba wyrażona w kilogramach, tonach lub sztukach sprzedanych owoców i warzyw poszczególnych gatunków i odmian;

4)   w odniesieniu do rynku zbóż — liczba ton:

a)  poszczególnych gatunków zbóż zakupionych przez przedsiębiorcę — w przypadku ustalania ceny zakupu,

b)  produktów przemiału ziarna zbóż sprzedanych przez przedsiębiorcę — w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c)  poszczególnych gatunków zbóż oraz produktów przemiału ziarna zbóż, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych dniach — w przypadku ustalania ceny giełdowej,

d)  w podaży oraz procent sprzedaży poszczególnych gatunków zbóż — w przypadku ustalania ceny targowiskowej;

5)   w odniesieniu do rynku mleka — liczba kilogramów:

a)  produktów mlecznych — w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

b)  mleka surowego — w przypadku ustalania ceny skupu;

6)   w odniesieniu do rynku drobiu — liczba ton:

a)  zakupionego drobiu rzeźnego — w przypadku ustalania ceny skupu,

b)  sprzedanych produktów drobiarskich — w przypadku ustalania ceny sprzedaży;

7)   w odniesieniu do rynku j aj spożywczych — liczba:

a)  ton j aj spożywczych zakupionych przez zakład przetwórstwa jaj — w przypadku ustalania ceny skupu,

b)  sztuk j aj spożywczych sprzedanych przez zakład pakowania j aj — w przypadku ustalania ceny sprzedaży,

c) 12) sztuk jaj spożywczych sprzedanych przez producenta — w przypadku ustalania ceny producenta;

8)   w odniesieniu do rynku roślin oleistych — liczba ton:

a)  zakupionych lub sprzedanych nasion roślin oleistych — w przypadku ustalania ceny zakupu,

b)  nasion roślin oleistych, olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych, będących przedmiotem transakcji na giełdzie towarowej w poszczególnych dniach — w przypadku ustalania ceny giełdowej,

c)  sprzedanych olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych — w przypadku ustalania ceny sprzedaży;

9)   w odniesieniu do rynku baraniny — liczba sztuk skupionych owiec rzeźnych oraz liczba ton tusz owiec rzeźnych;

10)  w odniesieniu do rynku cukru — liczba ton sprzedanego cukru wyprodukowanego w ramach kwoty produkcyjnej cukru oraz poza tą kwotą wraz ze wskazaniem pojemności opakowań;

11)  w odniesieniu do rynku pasz — liczba ton sprzedanych pasz;

12)  w odniesieniu do rynku chmielu — liczba kilogramów szyszek chmielu zakupionych przez przedsiębiorcę od producenta chmielu lub grupy producentów chmielu;

13)  w odniesieniu do rynku włókien lnianych i konopnych — liczba ton długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, sprzedanego przez przedsiębiorcę, który przetwarza słomę lnianą lub konopną na włókno;

14)  w odniesieniu do rynku produktów rolnictwa ekologicznego — liczba:

a)  kilogramów sprzedanego mięsa wołowego lub wieprzowego w elementach,

b)  litrów sprzedanego mleka,

c)  sztuk sprzedanych jaj,

d)  kilogramów lub sztuk sprzedanych owoców lub warzyw;

15)  w odniesieniu do rynku tytoniu — liczba kilogramów liści tytoniu zakupionych przez przedsiębiorcę od producenta tytoniu lub grupy producentów tytoniu.

§ 12. Dane rynkowe w odniesieniu do rynków:

1)   wołowiny i cielęciny — przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a) 13) dokonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakupu i uboju bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych,

b)zlecają rzeźniom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubój zakupionego bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia i dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych,

c) produkują tusze, półtusze, ćwierci wołowe lub mięso wołowe w elementach,

d) 14) dokonują zakupu cieląt lub młodego bydła opasowego, w celu ich dalszej sprzedaży lub własnego chowu,

e)dokonują sprzedaży cieląt lub młodego bydła opasowego;

2)   wieprzowiny — przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a) 15) dokonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakupu i uboju świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 i w przepisach dotyczących szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych,

b)zlecająrzeźniom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubój zakupionych świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów oraz dokonują klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 i w przepisach dotyczących szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych,

c) produkujątusze, półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe w elementach lub przetwory z wieprzowiny;

3)   baraniny — przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu owiec na tym rynku;

4)   chmielu — przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują obrotu chmielem lub przygotowania chmielu lub wytwarzania produktów chmielowych;

5)   włókien lnianych i konopnych — przekazują przedsiębiorcy, którzy przetwarzają słomę lnianą lub konopną na włókno;

6)   cukru — przekazują producenci cukru;

7)   owoców i warzyw — przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a)  sprzedają na rynkach hurtowych lub targowiskach,

b)  są zrzeszeni w grupach producentów lub spółdzielniach ogrodniczych,

c)  prowadzą zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego,

d)  prowadzą przedsiębiorstwa przemysłu chłodniczego;

8)   zbóż — przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a)  w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca zakupili łącznie co najmniej 1000 ton ziarna zbóż,

b)  produkują mąki, otręby lub śruty z ziarna zbóż;

9)   mleka — przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a)  skupują od producentów mleko surowe,

b)  produkują przetwory mleczne;

10)  drobiu — przekazują przedsiębiorcy, którzy skupują drób rzeźny i dokonują jego uboju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ostatnim roku kalendarzowym poddali ubojowi powyżej 100 000 sztuk brojlerów kurzych lub 20 000 sztuk brojlerów indyczych;

11)  jaj spożywczych — przekazują przedsiębiorcy, którzy:

a) skupują jaja spożywcze w celu ich przetwarzania,

b) 16) w ostatnim roku kalendarzowym:

— pakowali tygodniowo przeciętnie powyżej 100 000 jaj pochodzących z gospodarstw, w których produkcja jest prowadzona w systemie klatkowym,

— produkowali przeciętnie powyżej 100 000 jaj pochodzących z gospodarstw, w których produkcja jest prowadzona w systemie klatkowym;

12)  roślin oleistych — przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu nasion roślin oleistych;

13)  kwiatów — przekazują przedsiębiorcy, którzy prowadzą ich sprzedaż w miej scach obrotu hurtowego;

14)  pasz — przekazują przedsiębiorcy, którzy produkują powyżej 10 000 ton pasz rocznie;

15)  produktów rolnictwa ekologicznego — przekazują przedsiębiorcy, którzy posiadają ważny certyfikat zgodności wydany — zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym — przez upoważnione jednostki certyfikujące;

16)  tytoniu — przekazują przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu liści tytoniu od producenta lub grupy producentów tytoniu.

§ 13. 1. Okresy, za które są zbierane dane rynkowe, wynoszą:

1)   dobę — dla cen: giełdowej, importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w części III ust. 4, targowiskowej, producenta i hurtowej oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

2)   tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli — dla cen: skupu, zakupu i sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

3)   dwa tygodnie liczone od poniedziałku do piątku następnego tygodnia — w odniesieniu do rynku kwiatów oraz dla ceny importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w części III ust. 2;

4) miesiąc kalendarzowy — w odniesieniu do rynku cukru, rynku pasz, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego, rynku produktów rolnictwa ekologicznego, rynku tytoniu oraz rynku mleka dla ceny skupu.

2. Dane rynkowe są przekazywane:

1)   do godziny 1200 we wtorek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 — dla cen: skupu, zakupu i sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

2)   do godziny 1000 w poniedziałek, w postaci danych zbiorczych za każdy dzień handlowy za okres od poniedziałku do niedzieli — dla cen: producenta, targowiskowej i hurtowej oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;

3)   do godziny 1000 codziennie za poprzedni dzień dla rynku owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w części III ust. 4 — dla ceny importera;

4)   do godz. 1200 w poniedziałek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 — dla owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w części III ust. 2;

5)   do godziny 1500 w piątek ostatniego dnia okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 — w odniesieniu do rynku kwiatów;

6)   do 20. dnia miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 — w odniesieniu do rynku cukru, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego, rynku produktów rolnictwa ekologicznego, rynku tytoniu oraz dla rynku mleka dla ceny skupu;

7)   w pierwszy wtorek miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 — w odniesieniu do rynku pasz.

3. Jeżeli termin przekazywania danych przypada na dzień wolny od pracy, dane te są przesyłane w dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 14. Dane rynkowe są przekazywane w formie elektronicznej lub faksem.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 18) .

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. poz. 920), które weszło w życie z dniem 26 lipca 2014 r.

3)   Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)   Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)   Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9)  Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14)  Dodana przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 193, poz. 1426 oraz z 2009 r. Nr 29, poz. 185.

18)  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2011 r.