ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach 2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. Nr 162, poz. 1704) w załączniku:

1) w tabeli:

a) Ip. 2—4 otrzymują brzmienie:


„2 Ołów Materiały paszowe 10
z wyjątkiem:
— zielonek3) 40
— fosforanów i wapiennych alg morskich 15
— węglanu wapnia 20
— drożdży 5
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe 5
Mieszanki paszowe uzupełniające 10
— z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających, w których skład wchodzą substancje mineralne i które zawierają co najmniej 40 % popiołu surowego 15
3 Fluor Materiały paszowe 150
z wyjątkiem:
— pasz pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem skorupiaków morskich takich jak kryl morski 500
— fosforanów i skorupiaków morskich takich
jak kryl morski 2 000
— węglanu wapnia 350
— tlenku magnezu 600
— wapiennych alg morskich 1 000
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe 150
z wyjątkiem:
— mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz:
— w okresie laktacji 30
— pozostałe 50
— mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń 100
— mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu 350
— mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt 250
Mieszanki paszowe uzupełniające
zawierające ≤ 4 % fosforu 500
Mieszanki paszowe uzupełniające

zawierające > 4 % fosforu

125 na 1 % fosforu
4 Rtęć Materiały paszowe 0,1
z wyjątkiem:
— pasz uzyskiwanych w procesie przetwarzania ryb lub innych organizmów morskich 0,5
— węglanu wapnia 0,3
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe 0,1
— z wyjątkiem mieszanek paszowych pełno-porcjowych dla psów i kotów 0,4
Mieszanki paszowe uzupełniające 0,2

— z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających dla psów i kotów”


b) Ip. 6 otrzymuje brzmienie:


„6 Kadm Materiały paszowe pochodzenia roślinnego 1
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego 2
— z wyjątkiem pasz dla zwierząt domowych
Fosforany

104)

Mieszanki paszowe petnoporcjowe dla bydła, owiec i kóz 1
— z wyjątkiem mieszanek paszowych pełno-porcjowych dla cieląt, jagniąt i koźląt
Inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe 0,5
— z wyjątkiem pasz dla zwierząt domowych
Mieszanki paszowe uzupełniające, w których skład wchodzą substancje mineralne i które zawierają co najmniej 40 % popiołu surowego 55)
Inne mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, owiec i kóz

0,5”


c) Ip. 27 otrzymuje brzmienie:


„27 Dioksyny [suma polichlorowanych dibenzeno-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wyrażona jako równoważniki toksyczności określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO-TEFs)] Wszystkie materiały paszowe pochodzenia roślinnego, włącznie z olejami roślinnymi i produktami ubocznymi 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEO/kg7)
Substancje mineralne 1,0ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Glinka kaolinowa, dihydrat siarczanu wapnia, vermiculit, natrolitephonolite, glinian wapnia syntetyczny, clinoptilolit z osadu, należące do grupy dodatków paszowych „Spoiwa, czynniki antyzbrylające i koagulujące”

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Tłuszcze zwierzęce, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj 2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)
Inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i produktami mlecznymi, oraz jaja i produkty z jaj

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Olej rybny 6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)
Ryby i inne organizmy wodne, ich produkty i produkty uboczne6) z wyjątkiem:

1,25ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

— oleju rybnego
— hydrolizatów białkowych z ryb, zawierających więcej niż 20 % tłuszczu
— świeżych ryb przeznaczonych do bezpośredniego żywienia zwierząt domowych i utrzymywanych w cyrku oraz ogrodach zoologicznych

4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)

Mieszanki paszowe z wyjątkiem pasz dla zwierząt futerkowych, pasz dla zwierząt domowych i pasz dla ryb 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)
Pasze dla ryb i dla zwierząt domowych 2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg7)
Hydrolizaty białkowe z ryb zawierające więcej niż 20 % tłuszczu

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEO/kg7)


2) objaśnienia do tabeli otrzymują brzmienie:

„Objaśnienia:

1) Maksymalna zawartość odnosi się do arsenu całkowitego.

2) Dopuszczalna zawartość arsenu nieorganicznego jest niższa niż 2 mg/kg.

3) Zielonka oznacza produkty przeznaczone do żywienia zwierząt, w tym siano, kiszonki i świeżą trawę.

4) Maksymalna zawartość kadmu nie może również przekraczać 0,5 mg na 1 % zawartości fosforu.

5) Maksymalna zawartość kadmu nie może również przekraczać 0,75 mg na 1 % zawartości fosforu.

6) Nie dotyczy świeżych ryb przeznaczonych na karmę dla zwierząt futerkowych i niepoddawanych procesom przetwarzania.

7) Górne granice stężeń są obliczane przy założeniu, że wszystkie oznaczone zawartości różnych kongenerów niższe od granicy wykrywalności są równe granicy wykrywalności.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/32 z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach (Dz. Urz. UE L 140 z 30.05.2002, str. 10, Dz. Urz. UE L 151 z 19.06.2003, str. 38, Dz. Urz. UE L 285 z 1.11.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 27 z 29.01.2005, str. 44).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776 oraz z 2005 r. Nr 110, poz. 927.