ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 658, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;”;

2)  w § 10 ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1)   kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji producentów łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy — oryginał wniosku;

2)   kopię dokumentu powołania nadleśniczego w nadleśnictwie, które ubiega się o przyznanie pomocy;

3)   charakterystykę przyrodniczo-gospodarczą operacji planowanej do realizacji przez nadleśnictwo oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana, sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

4)   informację o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego starostę, dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

5)   oryginał lub kopię opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych stwierdzającą zgodność założeń projektowych z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych;

6)   kopię protokołu z oceny udatności upraw — w przypadku gdy w zakres operacji wchodzi wykonanie poprawek w uprawach leśnych;

7)   pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

8)   kosztorys inwestorski — w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją;

9)   kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją — w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

10)  inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.

3. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub notariusza.

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.”;

3)  w § 11 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych przepisów albo jego kopii, lub wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie określonym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli numer ten można ustalić w tej ewidencji.”;

4)  § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak łącznie nie dłużej niż o 3 miesiące, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez wnioskodawcę przyczyny przedłużenia.”;

5)  w § 17:

a)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zawiera:

a)   zobowiązania stron do niedokonywania zmian umowy w zakresie określonym w pkt 1 lit. a i b,

b)   postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy,

c)   wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność.”,

b)   uchyla się ust. 4;

6)  po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie terminów określonych w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. c, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona również po upływie terminu zakończenia realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność ostateczną.”;

7)  w § 20 uchyla się ust. 2;

8)  w § 22:

a)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy.”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 15 i 16.”;

9)  w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 10, ust. 2 i 3, § 11 ust. 2-6 oraz § 13-16.”;

10) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 oraz § 17-19.”;

11) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, z zastrzeżeniem przepisów § 9 ust. 1 i § 20 ust. 3.”;

12) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia terminy określone w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia wymienionego w § 1 upłynęły, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie tych terminów, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., nawet gdy realizacja tej operacji została zakończona lub został złożony wniosek o płatność ostateczną.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 832, z 2010 r. Nr 129, poz. 870 oraz z 2011 r. Nr 268, poz. 1587.