ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15 oraz z 2010 r. Nr 227, poz. 1483) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 7:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1) bydła:

a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:

8,80
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 10,12
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 10,56

b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia) — opłata nie obejmuje kosztów dowozu i badania prób w kierunku BSE, z tym że:

12,10
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 13,91
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 14,52

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:


3) świń o ciężarze:

a) poniżej 25 kg, z tym że:

2,20
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 2,53
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 2,64

b) od 25 kg, z tym że:

4,48
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 5,15
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 5,37

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:


5) drobiu o ciężarze:

a) poniżej 2 kg, z tym że:

0,0442
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0508
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0530

b) od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że:

0,0500
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0575
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0600

c) od 5 kg, z tym że:

0,0979
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,1125
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,1174

d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:


5a) królików o ciężarze:

a) poniżej 2 kg

0,0402

b) od 2 kg do poniżej 5 kg

0,0455

c) od 5 kg

0,0890

2) w poz. 8:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1) bydła:

a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:

11,00
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 12,65
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 13,20

b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia) — opłata nie obejmuje kosztów dowozu i badania prób w kierunku BSE, z tym że:

16,50
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 18,97
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 19,80

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:


3) świń o ciężarze:

a) poniżej 25 kg, z tym że:

2,42
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 2,78
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 2,90

b) od 25 kg, z tym że:

6,05
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 6,95
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 7,26

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:


5) drobiu o ciężarze:

a) poniżej 2 kg, z tym że:

0,0552
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0634
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0662

b) od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że:

0,0624
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,0717
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,0748

c) od 5 kg, z tym że:

0,1223
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 0,1406
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 0,1467

d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:


5a) królików o ciężarze:

a) poniżej 2 kg

0,0502

b) od 2 kg do poniżej 5 kg

0,0568

c) od 5 kg

0,1112


e) część wspólna otrzymuje brzmienie:


przy czym, w przypadku gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenie pełnego badania przedubojowego i poubojowego, co najmniej 10 sztuk świń w czasie 1 godziny
— za każdą godzinę nadzoru, z tym że: 50,05
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 57,55
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 60,06

3) w poz. 9:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1) bydła:

a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:

14,30
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 16,44
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 17,16

b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia) — opłata nie obejmuje kosztów dowozu i badania prób w kierunku BSE, z tym że:

20,90
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 24,03
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 25,08

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:


3) świń o ciężarze:

a) poniżej 25 kg, z tym że:

3,30
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 3,79
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 3,96

b) od 25 kg, z tym że:

7,70
— pomiędzy godzinami 1800 a 600 8,85
— w dni ustawowo wolne od pracy i soboty 9,24

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).