ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób 2)

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres czynności, wykonywanych przez osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „ustawą”;

2) kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

§ 2. Powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu oraz posiadają:

1) roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;

2) 3 miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;

3) miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;

4) miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa produktów rybołówstwa lub produktów akwakultury, ślimaków i żab, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad wyładowaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab;

5) miesięczną praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku pobierania próbek do badań;

6) miesięczną praktykę w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa i przechowywania jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych;

7) tygodniową praktykę w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią.

§ 3. 1. Osoby niebędące lekarzami weterynarii mogą wykonywać, z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii:

1) czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

a) badań klinicznych zwierząt,

b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,

c) pobierania próbek do badań,

d) sekcji zwłok zwierzęcych;

2) czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:

a) sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby,

b) pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,

c) rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,

d) znakowanie mięsa.

3) czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.).

2. Do wykonywania czynności pomocniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby posiadające tytuł technika weterynarii oraz roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

3. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby, które:

1) posiadają tytuł technika weterynarii i odbyły 3-miesięczną praktykę w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii lub

2) odbyły zakończone egzaminem szkolenie teoretyczne i praktyczne, którego program jest określony w załączniku do rozporządzenia, oraz 3-miesięczną praktykę w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii.

4. Do wykonywania czynności pomocniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć osoby posiadające doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt gospodarskich lub osoby, które zostaną przyuczone przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. (poz. 860)

PROGRAM SZKOLENIA TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI POMOCNICZE1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. o warunkach sanitarnych przy produkcji i wprowadzaniu na rynek świeżego mięsa (Dz. U. WE L 121, z 29.07.1964 r.) oraz dyrektywy 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wywierających wpływ na produkcję i umieszczanie na rynku świeżego mięsa drobiowego (Dz. U. WE L 55, z 8.03.1971 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.