ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szkoleń oraz egzaminów związanych z udzielaniem upoważnień lub akredytacji w zakresie oceny polowej lub pobierania próbek materiału siewnego, oraz przeprowadzania kontroli czynności akredytowanych kwalifikatorów i akredytowanych próbobiorców

Na podstawie art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres szkoleń dotyczących udzielania upoważnień lub akredytacji w zakresie oceny polowej lub pobierania próbek materiału siewnego;

2) sposób przeprowadzenia egzaminu w zakresie udzielania upoważnień lub akredytacji, o której mowa w pkt 1, zwanego dalej „egzaminem”;

3)(uchylony).

§ 2. 1. Szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 1, w zakresie oceny materiału siewnego dotyczą:

1) roślin zbożowych;

2) roślin pastewnych – strączkowych, motylkowatych drobnonasiennych oraz traw gazonowych i pastewnych;

3) roślin oleistych i włóknistych;

4) buraka cukrowego i pastewnego oraz roślin pastewnych – innych roślin rolniczych;

5) materiału szkółkarskiego;

6) roślin warzywnych;

7) ziemniaka.

2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, przeznaczone są wyłącznie dla osób zainteresowanych uzyskaniem upoważnienia do dokonywania oceny polowej.

3. Zakres szkoleń, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wiadomości z zakresu agrotechniki i nasiennictwa danej grupy roślin;

2) dokonywanie oceny polowej materiału siewnego;

3) odmianoznawstwo w obrębie danej grupy roślin;

4) przepisy dotyczące nasiennictwa.

§ 3. 1. Szkolenia przeznaczone dla osób zainteresowanych otrzymaniem upoważnień dotyczących pobierania próbek materiału siewnego są organizowane w zakresie pobierania próbek:

1) materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych;

2) materiału siewnego roślin sadowniczych.

2. Szkolenia przeznaczone dla osób zainteresowanych otrzymaniem akredytacji dotyczących pobierania próbek materiału siewnego są organizowane w zakresie pobierania próbek:

1) materiału siewnego roślin rolniczych;

2) materiału siewnego roślin sadowniczych.

3. Zakres szkoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje:

1) wiadomości z zakresu pobierania próbek i podstaw statystyki;

2) metodykę pobierania próbek;

3) podstawy nasionoznawstwa;

4) przepisy dotyczące nasiennictwa.

§ 4. 1. Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

2. Część teoretyczną egzaminu, mającą postać testu, zalicza się po udzieleniu przez osobę zainteresowaną otrzymaniem upoważnienia lub akredytacji nie mniej niż 75% poprawnych odpowiedzi.

3. Część praktyczna egzaminu polega na:

1) samodzielnym dokonaniu oceny polowej materiału siewnego przez osoby zainteresowane otrzymaniem upoważnienia lub akredytacji w zakresie oceny materiału siewnego;

2) samodzielnym pobraniu próbek i rozpoznaniu materiału siewnego danego gatunku przez osoby zainteresowane otrzymaniem upoważnienia lub akredytacji w zakresie pobierania próbek materiału siewnego.

4. Cześć praktyczną egzaminu zalicza się po poprawnym dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3.

§ 5.(uchylony).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).