ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej 2)

Na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz chorób zakaźnych podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposób i tryb powiadamiania o chorobach zakaźnych, o których mowa w załączniku nr 1.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) przypadek – stwierdzenie przez powiatowego lekarza weterynarii wystąpienia u zwierzęcia zakażenia lub zachorowania na jedną z chorób wymienionych w załączniku nr 1;

2) pierwotne ognisko choroby – ognisko choroby zakaźnej w powiecie niepowiązane epizootycznie z wcześniejszym ogniskiem tej choroby w tym powiecie lub pierwsze wyznaczone ognisko choroby w innym powiecie.

§ 3. 1. Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie powiadamia wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynarii sąsiednich powiatów o:

1) wyznaczeniu pierwotnego ogniska choroby;

2) zniesieniu środków mających na celu zwalczanie jednej z chorób zakaźnych wymienionych w załączniku nr 1.

2. Laboratorium wykonujące badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej chorób zakaźnych zwierząt, wymienionych w załączniku nr 1, niezwłocznie informuje o:

1) dodatnim lub wątpliwym wyniku badań laboratoryjnych – powiatowego i wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwych ze względu na miejsce, w którym podejrzewa się wystąpienie choroby, oraz Głównego Lekarza Weterynarii;

2) negatywnym wyniku badań laboratoryjnych – powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce, w którym podejrzewa się wystąpienie choroby.

3. Wojewódzki lekarz weterynarii, po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, niezwłocznie przekazuje je Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

4. Główny Lekarz Weterynarii, nie później niż przed upływem 24 godzin od wyznaczenia pierwotnego ogniska choroby lub zniesienia środków podjętych w celu zwalczania jednej z chorób zakaźnych wymienionych w załączniku nr 1, powiadamia o tym Komisję Europejską oraz pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej.

5. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, 3 i 4:

1) zawierają informacje, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) są wysyłane drogą elektroniczną.

§ 4. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku wyznaczenia wtórnego ogniska choroby, nie później niż do godziny 1000 pierwszego roboczego dnia tygodnia, wysyła wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii powiadomienie, zawierające informacje opracowane na podstawie danych zebranych z tygodnia poprzedzającego dzień wysłania powiadomienia.

2. Wojewódzki lekarz weterynarii po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, nie później niż do godziny 1200 pierwszego roboczego dnia tygodnia, wysyła Głównemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie zawierające informacje opracowane na podstawie danych zebranych z tygodnia poprzedzającego dzień wysłania powiadomienia.

3. Główny Lekarz Weterynarii po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 2, nie później niż do godziny 1600 pierwszego roboczego dnia tygodnia, wysyła Komisji Europejskiej powiadomienie o wyznaczeniu wtórnego ogniska choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające informacje opracowane na podstawie danych zebranych z tygodnia poprzedzającego dzień wysłania powiadomienia.

4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1-3:

1) zawierają informacje, które są określone w załączniku nr 2;

2) są wysyłane drogą elektroniczną.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. (poz. 920)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczonego w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.